Avfallsbestämmelser

Kymmene avfallsnämnds

avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelser är lokala föreskrifter om avfallshantering som baseras på avfallslagen. Bestämmelserna är bindande för alla invånare och fritidsinvånare i kommunen. Kymmene avfallsnämnds gällande avfallshanteringsbestämmelser beslutades om den 1 maj 2015.

Allmänna bestämmelser

Giltighetsområde och allmänna skyldigheter
1 §

Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas i första hand på avfall som uppkommer som resultat av boende och på annat avfall som omfattas av kommunens skyldighet att anordna avfallshantering.

Dessa avfallshanteringsbestämmelser omfattar även, till vissa delar, avfall från näringsverksamhet som inte omfattas av kommunens skyldighet att anordna avfallshantering.

Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas ej på biologiskt avfall, avfall med smittorisk, skärande, stickande eller biologiskt avfall eller avfall som härstammar från djur från sjukhus, hälsostationer, laboratorier, andra forsknings och vårdanstalter eller veterinäranstalter i den mån om dessa annorstädes fastställs eller förordnas separat.

Dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde.

Vid avfallshanteringens anordnande bör även förhindrande och övervakning av faror för hälsa och miljö som orsakas av avfall och, om vilket stiftas eller förordnas annorstädes, följa dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser.

I all verksamhet bör prioriteringsprinciper gällande hållbar utveckling följas. Alla innehavare av avfall bör ta hand om sitt avfall enligt dessa regler, så vitt om annat ej förordnats.

Definitioner
2 §

I dessa avfallshanteringsbestämmelser avses med följande:

Avfall: Ett ämne eller föremål som dess innehavare har tagit eller tänker ta ur bruk, eller som denne är skyldig att ta ur bruk.

Avfall som hör till den kommunala avfallshanteringen: Avfall som enligt avfallslagen omfattas av den kommunala avfallshanteringens skyldighet eller som hanteras i kommunens avfallshanteringssystem, enligt kommunens sekundära skyldighet att ordna avfallshantering.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att anordna avfallshantering: Avfall, inklusive slam, som uppkommer vid boende, vid produktion av social- och hälsotjänster, utbildningstjänster, kommunalt avfall som uppkommer vid offentligrättsgemenskapers samt föreningars administrations- och serviceverksamhet, samt sådant avfall från företagsfastigheter som samlas tillsammans med avfall från boende.

Avfall som omfattas av producentansvar: Avfall, vars hantering och hanteringskostnader, enligt avfallslagens 6:e kapitel, handhas och bekostas av produktens tillverkare eller, till denna hörande producentenhet, som tillfört marknaden den sedermera avlägsnade produkten. Avfall som omfattas av producentansvar är däck från motorfordon, skrotbilar, el- och elektronikskrot, batterier, returpapper och förpackningar.

Avfall som resultat av boende: Allt avfall som bildas vid fast boende, fritidsboende, härbärge eller annat boende, oberoende av dess typ, sort eller mängd.

Avfallscentral: En mottagningsplats för avfall, där det finns ett flertal funktioner och där avfallet behandlas för återvinning och nyttoanvändning. I Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde finns en avfallscentral upprätthållen av kommunerna. Avfallscentralen ligger vid Keltakangas i Kouvola

Avfallets innehavare: Avfallets producent, fastighetens ägare, hyresrättens innehavare eller annan som innehar avfallet.

Avfallskärl: Behållare med lock, djupuppsamlingstankar sänkta i marken, eller andra insamlingsredskap som är lämpliga för de avfallstyper som samlas in.

Avfallsstation: En övervakad mottagningsplats för, i huvudsak, återvinningsbart avfall som anordnas av avfallshanteringens anordnare. Det finns flera avfallsstationer i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde.

Avfallstransport som anordnas av fastighetsinnehavaren: Fastighetsvis avfallstransport, där fastighetens innehavare ansvarar för anskaffandet av avfallstransport enligt dessa avfallsserviceförordnanden genom att göra avtal med ett avfallstransportföretag, som återfinns i avfallsserviceregistret.

Avfallstransport som ordnas av kommunen: Fastighetsvis avfallstransport, där kommunen ansvarar för avfallstransportens konkurrensutsättning och avhämtning av avfallet, enligt dessa bestämmelser.

Bioavfall: Biologiskt sönderfallande avfall från hushåll administrations- och servicefunktioners måltidsservice, restauranger, detaljhandel och livsmedelsproduktion, vilket uppsamlas och behandlas separat.

Byggnads och rivningsavfall: Avfall som uppkommit vid nybygge, renovering eller rivning av byggnader, vd mark- och vattenbyggande eller annan motsvarande konstruktionsverksamhet.

Farligt avfall: Avfall som är brand- eller explosionsfarligt, medför smittorisk, annan fara för hälsa eller miljö eller motsvarande.

De vanligaste typerna av farligt avfall som uppkommer vid boende är

 • Tungmetallbatterier
 • Olika laddningsbara batterier (även apparater med inbyggda batterier)
 • Lysrör och kvicksilverlampor
 • Elapparater
 • Målfärger, lacker, lim och lösningsmedel
 • Vissa rengöringsmedel
 • Impregnerat och behandlat trä
 • Bekämpningsmedel
 • Spillolja och oljigt avfall
 • Läkemedelsavfall
 • Asbest

Fastighet som hör till den kommunala hanteringen av kommunalt avfall: Fastigheter där det uppkommer avfall som omfattas av den kommunala hanteringens av kommunalt avfall område.

Fastighetens innehavare: Fastighetens ägare eller hyresrättens innehavare.

Fastighetsvis avfallstransport: Av kommunen eller fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, där avfallet hämtas från en uppsamlingsplats vid fastigheten.

Gemensamma kärl: Närliggande fastigheters gemensamma avfallskärl, vilka töms reguljärt och om vars användande fastighetsinnehavarna har en överenskommelse.

Glas: I insamlingskärlet passande glasföremål som insamlas genom fastighetsvis insamling samt vid nyttoavfallspunkter, enligt tillämpade sorteringsanvisningar.

Kommunalt avfall: Avfall från fast boende, fritidsboende, härbärge och annat boende, inklusive slam från septiktank och sluten avloppsvattentank samt avfall av motsvarande art från administration, service och näringsverksamhet.

Kommunalt avfallshanteringssystem: Avfallshanteringshelhet som anordnas av kommunen och som tar hand om kommunalt avfall. Det kommunala avfallshanteringssystemet består av insamlings- och mottagningspunkter, fastighetsvis avfallstransport och avfallsbehandling.

Kommunens avfallshanteringsmyndighet: Kymmene avfallsnämnd. Nämnden kan överföra sina befogenheter till en tjänsteman under nämnden.

Kommunens skyldighet att ordna sekundär avfallshantering: Kommunens skyldighet att, då tjänsteutbud saknas, ordna avfallshantering för näringsverksamhets avfall eller för annat avfall som inte omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering.

Kommunens miljöskyddsmyndighet: En av en eller flera kommuner tilldelad institution som sköter de myndighetsuppgifter som definieras i miljöskyddslagen. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan överföra sina befogenheter till en tjänsteman.

Kompostering: Insamling, blandning och övriga åtgärder som försnabbar bioavfalls och/eller trädgårdsavfalls naturliga nedbrytning i sura betingelser.

Låst saminsamlingspunkt: En av kommunen eller av Kyminlaakson Jäte Oy ordnad regional insamlingsplats för avfall, dit fastigheter utanför fastighetsvis avfallstransport för sitt slutavfall. Till saminsamlingspunkten kan man även föra övriga avfallstyper.

Metall: I den fastighetsvisa insamlingen och vid nyttoavfallspunkten insamlade, i avfallskärlet passande och i sorteringsanvisningarna tillåtna metallföremål, vilka kan nyttoanvändas som material, såsom burkar och andra metallföremål.

Nyttoavfall: Avfall som samlas in separat för återvinning eller annan nyttoanvändning. Nyttoavfall är till exempel bioavfall, papper, kontorspapper, kartong, brun paff, glas, metall, plast och träavfall.

Nyttoavfallspunkt/ekopunkt: Kommunens, det kommunala avfallsverkets eller producentens regionala uppsamlingsplatser, där åtminstone en återvinningsbar eller återanvändbar avfallstyp samlas in. Vid nyttoavfallspunkten samlas inte deponiavfall in.

Returkartong: Förpackningsmaterial. bestående av papper kartong eller paff, som duger till nyttoanvändning, såsom papperspåsar och -kassar, kartongförpackningar och wellpapp.

Uppsamlingsplats: En mottagningsplats för en eller flera avfallstyper, varifrån avfallet tas till transport.

Separat insamling: Sådan insamling av avfall, att avfall av olika typ och kvalitet hålls åtskilda för att underlätta återvinning, övrig nyttoanvändning eller övrig speciell behandling.

Slutavfall: Kommunalt avfall som blir kvar efter sortering av nyttoavfall och farligt avfall och som, på grund av sin storlek, mängd eller andra egenskaper kan transporteras med vanlig, fastighetsvis avfallstransport.

Specialavfall: är avfall som inte klassificeras som farligt avfall, men som, på grund av sin skadlighet, kvalitet eller mängd kräver speciella åtgärder vid insamling eller transport. Specialavfall är till exempel skärande, stickande, luktande och dammande avfall.

Transportsystembeslut: Avfallshanteringsmyndigheternas beslut om vissa avfallstypers och områdens tillhörighet till avfallstransportsystem som anordnas av fastighetens innehavare.

Tätort: I dessa bestämmelser, enligt Statistikcentralens definition, tätt bebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan byggnaderna är högst 200 meter.

Avfallshanteringens målsättningar
3 §

Avfallshanteringens målsättning är att skydda hälsa och miljö. Alla aktörer bör ordna en ändamålsenlig avfallshantering samt transportera och behandla avfallen på ett kontrollerat sätt. Dessa avfallshanteringsbestämmelser främjar prioriteringarnas förverkligande genom att tillsätta skyldigheter för separat återvinning och förbättra övervakningens förutsättningar.

Alla aktörer och avfallsproducenter måste, i alla sina verksamheter, sträva till att primärt minska det bildade avfallets mängd och dess skadlighet. Sekundärt måste avfallet förberedas för återanvändning eller återvinning. När återvinning inte är möjlig, bör avfallet, i mån av möjlighet, utnyttjas till exempel för energi. Som sista alternativ avfall slutbehandlas avfallet, vilket i praktiken innebär deponering på avstjälpningsplatsen. Denna prioritering följs så, att bästa helhetsresultat uppnås.

Avfallshantering som ordnas av kommunen

Skyldighet att ansluta till kommunens avfallshanteringssystem
4 §

Avfallsinnehavare som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering bör ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem.

Anslutning till kommunens avfallshanteringssystem sker genom att man ansluter sig och överlämnar fastighetsvist avfall för transport. Vid fastighetsvis avfallstransport transporteras avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen från fastighetens insamlingsplats till mottagningsplatser, anvisade av kommunens avfallsverk. Avfallets innehavare bör placera sådant avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen vid insamlingsplats som innehavaren ordnat för fastighetsvis avfallstransport. Avfall som omfattas av producentansvar transporteras till insamlingsplatser som ordnas av producenten.

Kymmene avfallsnämnd kan besluta att fastighetsvis insamlat avfall från vissa områden inte transporteras på grund av transportomständigheter. Fastigheter som befinner sig på sådana områden bör ansluta sig till kommunala avfallshanteringssystemet på annat sätt och föra sitt avfall till en, av kommunen utpekad, plats.

Nyttoavfall som sorterats och insamlats separat vid fastigheten, och som omfattas av den kommunala avfallshanteringens arrangemangsskyldighet, transporteras i det kommunala avfallshanteringssystemet enligt transportsystembeslut. Sorterat och separat insamlat nyttoavfall bör föras till en mottagningsplats som hör till avfallshanteringssystemet enligt 12 §.

Sorterat och separat insamlat förpackningsavfall som omfattas av producentansvaret kan transporteras i kommunala transportsystemen om producenten inte ansvarar för dess fastighetsvisa avfallstransport, och om kommunen utför detta i samarbete med producenten.

Näringslivets avfallshantering på basis av kommunens sekundära ansvar
5 §

En fastighet eller annan producent av avfall kan anhålla om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem på basis av kommunens sekundära skyldighet att ordna avfallshantering. Nyss nämnda fastighet eller annan producent av avfall ingår ett tidsbundet avtal med Kyminlaakson Jäte Oy gällande anslutning och ingående tjänster.

Anslutning till fastighetsvis avfallstransport
6 §

Den fastighetsvisa transporten arrangeras av kommunen eller av fastighetsinnehavaren. Kymmene avfallsnämnd besluter vilket system som används i kommunen.

Anslutning till kommunens avfallstransport sker genom att fastighetens innehavare gör en anmälan om fastighetens avfallshantering till Kyminlaakson Jäte Oy. Anslutning till avfallstransport som ordnas av fastighetens innehavare sker genom att fastighetens innehavare gör ett avtal för avfallstransport enligt dessa avfallshanteringsregler med en avfallstransportör i avfallshanteringsregistret.

Anslutning till avfallstransport sker i regel fastighetsvis med eget avfallskärl. Alternativt kan fastigheter använda gemensamt kärl. Sista alternativet är anslutning som användare av kommunens eller Kymenlaakson Jäte Oy:s allmänna insamlingspunkt.

Användande av fastighetsvist avfallskärl
7 §

Efter anslutning till det fastighetsvisa avfallssystemet ordnar fastighetens innehavare en insamlingsplats med avfallskärl.

Om fastighetens innehavare, trots övervakningsmyndighetens beslut, underlåter att ordna insamlingsplats eller kärl, kan områdets ansvariga upprätthållare av avfallshantering ordna ett fastighetsvis avfallskärl och dess tömning, eller ansluta fastigheten till en låst, allmän insamlingspunkt. i detta fall ansvarar fastighetens innehavare för den ordnade avfallshanteringens kostnader.

Gemensamt kärl eller gruppbildning
8 §

Fastigheter som befinner sig nära varandra kan avtala om ett gemensamt avfallskärl eller ett samlingskärl som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten. Kymmene avfallsnämnd kan godkänna även andra gemensamma kärl på basis av anhållan.

Användning av gemensamt kärl och avslutande av användningen bör vid, av kommunen arrangerad avfallstranspor, meddelas skriftligt till avfallsföretaget och vid, av fastighetsinnehavaren arrangerad avfallstransport, till Kymmene avfallsnämnd. Anmälan bör innehålla kontaktuppgifter till personen som är ansvarig för kärlets användande och underhåll, det gemensamma kärlets placering, och information om fastigheterna som använder det gemensamma kärlet.

För användarna av gemensamt kärl bör en slutavfallsvolym reserveras enligt följande: För ett fast hushåll minst 60 liter och för fritidsboende minst 30 liter för ett fyra veckors tidsintervall.

Kommunens miljöskyddsmyndighet kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl om användningen medför olägenhet för hälsa, miljö eller avfallshantering.

Rörinsamlingssystem
9 §

På områden där ett rörinsamlingssystem för avfall är i bruk, ansluter fastigheterna till den fastighetsvisa avfallstransporten genom att ansluta sig som användare av rörinsamlingssystemet. Som fastighetens avfallskärl fungerar rörinsamlingens inmatningsplats. Avfall som ej lämpar sig för rörinsamlingssystemen, förs till kvarterets avfallsrum eller till annan mottagningsplats som anvisas av rörinsamlingssystemets anordnare.

Tranport av avfall som är olämpligt för avfallstransport vid fastighetsvis insamling
10 §

Om det bildas sådant avfall vid fastigheten som ej, på grund av sin storlek, ovanliga typ eller mängd, passar i den fastighetsvisa avfallstransporten, bör avfallsinnehavaren, enligt 12 § se till att avfallet transporteras till en mottagningsplats som omfattas av kommunens avfallshanteringssystem. Användbara föremål bör i första hand föras till återanvändning.

Fastighets avfallshantering i specialfall
11 §

En fastighet som, på grund av transporttekniska eller andra godtagbara skäl ej kan anslutas till det vanliga hanteringssystemet för kommunalt avfall, kan på basis av ansökan godkännas som användare av en gemensam insamlingspunkt på sådana områden där kommunen eller Kyminlaakson Jäte Oy erbjuder sådan tjänst. I det fall det inte finns gemensamma insamlingspunkter, bör kommunen anvisa en plats dit avfallet bör föras.

Allmänna mottagnings- och behandlingsplatser för avfall som omfattas av kommunens avfallshanteringssystem

12 §

Mottagningsplatser för avfall som behandlas i det kommunala avfallshanteringssystemet men som inte transporteras i den fastighetsvisa avfallstransporten är, av kommunerna och Kyminlaakson Jäte Oy anordnade nyttoavfallspunkter, avfallsstationer, avfallscentraler och andra mottagningsplatser som hör till det kommunala avfallshanteringssystemet.

Transport av avfall till allmänna insamlings- och behandlingsplatser är tillåtet enligt platsens uppehållares regler och under angivna öppethållningstider. Avfall av olika typ bör placeras på anvisade platser. Avfall som omfattas av producentansvaret förs till mottagningsplatser som är arrangerade av producenten eller till mellanlager anordnade av Kyminlaakson Jäte Oy.

Till mottagnings- eller behandlingsplatsen får endast sådant avfall föras, som följer mottagnings- eller behandlingsplatsens mottagningsvillkor eller, för vilket har anvisats ett eget avfallskärl. Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan neka till att ta emot avfall som ej är passligt.

Kapitlet Avfallets sortering och insamling vid fastigheten

Avfallstyper som bör sorteras och samlas in separat
13 §

Nyttoavfall bör sorteras separat från det kommunala avfallet som bildas vid fastigheterna. Avfallets innehavare bör sörja för att avfallets sorteras och förs till insamling.

Avfallet bör sorteras enligt:

 • bioavfall
 • annat nyttoavfall
 • farligt avfall
 • specialavfall
 • slutavfall

Alla till fastigheter som hör till den fastighetsvisa avfallstransporten bör ha ett avfallskärl för insamling av slutavfall, dit annat avfall än det sorterade och separat insamlade avfallet placeras.

Denna skyldighet gäller inte fastigheter som enligt 15 § sorterar slutavfallet och energiavfallet separat.

Nyttoavfallet bör placeras i den ifråga varande avfallstypens fastighetsvisa avfallskärl, om fastigheten hör till den fastighetsvisa avfallstransporten vad gäller ifrågavarande avfallstyp. Fastigheterna bör skaffa avfallskärl för separat insamlat nyttoavfall enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Nyttoavfall som samlats in separat vid fastigheten får ej överlämnas till andra aktörer eller platser än kommunens eller Kyminlaakson Jäte Oy:s. Andra aktörer eller platser får ej eller ta emot avfallet från fastigheter som hör till den kommunala avfallshanteringen.
På områden som använder rörinsamlingssystem för avfall, förs avfall som ej passar rörinsamlingssystemet till en lokal mottagningsplats som anordnats av producenten för rörinsamlingssystemet eller av avfallets producent. Rörinsamlingens anordnare bör göra information tillgänglig om mottagningsplatsen för områdets nyttoavfall till områdets fastigheter och vid informationstavlorna vid rörinsamlingens insamlingspunkter.

Skyldigheter att sortera och, separat, samla in nyttoavfall som bildats vid boende
14 §

I tätorter bör nyttoavfall som bildas vid boende sorteras i egna, fastighetsvisa avfallskärl under följande förutsättningar:

 • bioavfall från höghus- och radhusfastigheter med tre eller flera bostäder, om inte avfallet komposteras vid fastigheten
 • kartong/paff, ifall fastigheten har minst tio bostäder
 • metall, om fastigheten har minst tio bostäder
 • glas, om fastigheten har minst tio bostäder
 • papper enligt avfallslagens producentansvarsregler
 • plastförpackningar enligt vad som senare föreskrivs
 • slutavfall

Undantag:
Skyldigheten att återvinna bioavfall, kartong/paff, metall, glas och plast gäller ej tätorter som befriats separat från denna skyldighet enligt Kymmene avfallsnämnds 45 §.

Fastigheter på landsbygden och andra fastigheter som är befriade från de tidigare nämnda sorterings- och insamlingsskyldigheterna kan, om de så önskar, avtala om anslutning till fastighetsvis avfallstransport av separat insamlat nyttoavfall. Detta bör avtalas med en avfallstransportör som återfinns i avfallshanteringsregistret.

Skyldigheter att sortera och separata insamla annat nyttoavfall vid, till kommunens avfallshanteringssystem hörande, fastigheter
15 §

Annat avfall än det som bildas vid boende, som behandlas i det kommunala avfallshanteringssystemet, och som passar till nyttoanvändning, bör sorteras i egna avfallskärl enligt följande:

1) bioavfall* vid sådana fastigheter där det bildas minst 50 kg bioavfall/vecka
2) papper och kontorspapper enligt vad producentansvarsreglerna föreskriver
3) kartong och brun paff, om det samlas över 20 kg/mån
4) glas, om det samlas i medeltal över 50 kg/mån
5) metall, om det samlas i medeltal över 50 kg/mån
6) plastförpackningar enligt vad som senare föreskrivs
7) deponiavfall eller alternativt avstjälpningsplatsavfall + energiavfall**
*Fastigheter som till exempel har en matrestaurang, preparerings eller distributionskök eller motsvarande bör i bioavfallet sortera allt matavfall. Andra fastigheter som bildar bioavfall bör i sorteringen av detta ta i beaktande de bestämmelser som gäller sidoprodukter från djur.

**Avfall som lämpar sig för avfallsförbränningsverk kan insamlas som energiavfallsfraktioner vid sådana fastigheter där avfallet till största delen är rent energiavfall, till exempel smutsigt papper, kartong eller plast (ej PVC), trä, styrox, pappershanddukar eller kläder. Det återstående avfallet som ej lämpar sig för återvinning som energi eller material bör insamlas som deponiavfall.

Fastigheter som ej berörs av de nyss nämnda sorterings- och insamlingsskyldigheterna kan, om de så önskar, avtala om anslutning till fastighetsvis avfallstransport av det separat insamlade nyttoavfallet. Detta bör avtalas med en avfallstransportör som återfinns i avfallshanteringsregistret.

Även avfallsproducerande näringsverksamhet eller dess innehavare bör sortera allt avfall som passar nyttoanvändning i egna avfallskärl så, att största möjliga andel av avfallet kan återanvändas.

Annat avfall som bör sorteras och samlas in separat
16 §

Farligt avfall bör samlas in separat och föras till behandling från alla fastigheter enligt de bestämmelser som finns i avfallslagen och -förordningen, samt i denna avfallshanteringsförordning.

Avfall som omfattas av producentansvar, såsom elapparater, batterier och förpackningar, bör samlas in separat och föras till en mottagningsplats som är anordnad av producenten, eller till ett mellanlager som anordnats av Kyminlaakson Jäte Oy.

Om ägaren till en bostadsfastighet själv tar hand om transporten av bygg- och rivningsavfall, bör det uppkomna avfallet hanteras av det kommunala avfallshanteringssystemet. Sorterat bygg- och rivningsavfall bör föras till en mottagningsplats som anvisats av Kyminlaakson Jäte Oy eller av kommunen. I fall ingen mottagningsplats för bygg- och rivningsavfall finns inom skäligt avstånd från bygg- eller rivningsplatsen, kan avfallet även föras till mottagningsplats som uppehålls av annan aktör som har miljölov för mottagande av ifrågavarande avfall.

I samband med rivningslovsansökan och -meddelande bör man inlämna en utredning om det bildade avfallet till byggnadsövervakningsmyndigheten och meddela om bygg- eller rivningsavfall som är farligt för hälsa eller miljö (t.ex. asbest) och dess behandling.

Egenhändig behandling av avfall vid fastigheten

Kompostering
17 §

Vid fastigheten får man kompostera bioavfall och trädgårdsavfall som bildas vid fastigheten. Komposten måste placeras, byggas och underhållas så att dess användning inte stör eller orsakar fara för hälsa eller miljö. Komposteringen får ej ge upphov till nedskräpning. I komposten får ej sättas annat än komposterbart avfall. Komposteringsanläggningen får även vara gemensam för flera närliggande bostäder.

Bioavfall från livsmedel får endast komposteras i en, för ändamålet planerad, sluten, och välventilerad komposteringsanläggning, där skadedjurs tillgänglighet är förhindrad. Komposteringsanläggningen bör skötas enligt angivelserna och den bör hållas i ändamålsenligt skick. Om komposteringsanläggningen för livsmedelavfall används vintertid, bör den vara värmeisolerad.

Avfall från torrtoaletter, avföring från husdjur och minireningsverksslam får komposteras i en, för ändamålet planerad, sluten, och väl ventilerad komposteringsanläggning enligt denna förordnings 34:e §. Den bör vara skyddad mot skadedjur och lakvatten får ej tränga in i marken. Komposteringsanläggningen bör skötas enligt föreskrifterna och hållas i ändamålsenligt skick. Avfall från avföring bör komposteras minst ett år.

I regel får inte livsmedels- eller toalettavfallskomposteringsanläggningen placeras närmare än fem meter från tomtgränsen. Toalettavfallskomposteringsanläggning får ej placeras omedelbart ovanför en hushållsvattenbrunn.

Om kompostering av annat än småfastigheters livsmedel och toalettavfall bör meddelas till Kymmene avfallsnämnd och i samband med detta bör åtminstone två ansvarspersoner för komposteringsanläggningen utnämnas.
Trädgårdsavfall får komposteras i en komposteringsanläggning, inhägnad eller stack. Trädgårdsavfall får inte transporteras till parker eller andra allmänna eller privata områden. Trädgårdsavfall som inte komposteras eller egenhändigt behandlas på annat sätt bör föras till en plats som anvisats av kommunen eller av Kyminlaakson Jäte Oy.

Komposten får ej avlägsnas från komposteringsanläggningen innan avfallet har förmultnat. Förmultnad kompost kan efterkomposteras utanför komposteringsanläggningen under tillräcklig omsorg. Avfallskvarn kopplad till avfallsvattenavloppet får ej användas. Det är förbjudet att hälla fett i avfallsvattenavloppet.

Förbränning av avfall
18 §

Det är förbjudet att förbränna avfall. Förbudet rör ej sådan nyttoanvändning av avfall, för vilket det finns miljölov eller annat godkännande av myndighet.

I fastighetens eldstad kan, vid uppvärmning, obehandlat träavfall, torrt ris och kvistar samt små mängder av sådant papper och kartong som inte duger till återvinning förbrännas.

Utanför stadsplanerat område får man, i öppen eld, förbränna obehandlat trä, torrt ris och kvistar samt giftfritt och brännbart material från jord- och skogsbruk, såsom torr halm och avverkningslämningar.

Förbränningen får inte orsaka rök-, lukt-, eller hälsoskador för grannskapet eller omgivningen.

Nedgrävning av avfall
19 §

Nedgrävning av avfall är förbjudet

Nedgrävning av döda husdjur är godkänt i hela landet enligt föreskrifter från livsmedelssäkerhetsverket (Evira). Enligt Eviras instruktioner ska husdjur i första hand förstöras genom begravning eller kremering.

Instruktioner för begravning av döda produktionsdjur fås från lagstiftning eller från kommunens veterinär.

Avfallskärl

Typer av avfallskärl i fastighetsvis avfallstransport
20 §

Fastighetens innehavare bör ha en tillräcklig mängd avfallskärl till sitt förfogande för att samla in avfall enligt dessa avfallshanteringsregler.

Avfallskärlet bör passa för avfallstypen som samlas in och dess storlek bör motsvara mängden avfall som bildas vid fastigheten. Avfallskärlen bör dimensioneras så, att de alltid går att stänga med tanke på tömningsintervallet.

Som avfallskärl bör användas kärl som uppfyller i kraft varande standarder gällande avfallskärl i avfallsinsamlings- och transportsystem:

1) för hand flyttbara avfallskärl, försedda med lock och handtag samt hjul som lämpar sig för maskinell lastning och tvätt, sopsäcksställningar får ej användas.

2) Avfallsbehållare med lock som lämpar sig för maskinell lastning vid fastigheten och i vilka avfallet transporteras till behandlingsplatsen

3) I marken försänkta avfallsbehållare som töms maskinellt i sopbilen vid fastigheten

4) För avvikande avfall eller tillfälligt stora avfallsmängder bör andra, lämpliga kärl för insamlingen ställas till förfogande.

I den kommunala avfallstransporten kan Kyminlaakson Jäte Oy och i den, av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten, kan transportföretagaren även godkänna fastighetsvis användning av andra kärl, i det fall det inte försvårar insamlingen, orsakar fara för miljön eller påverkar arbetssäkerheten.

Märkning av avfallskärl
21 §

Om det finns fler än ett avfallskärl vid avfallspunkten, bör avfallskärlen förses med tillräckligt stor textdekal, från vilken framgår avsedd avfallstyp. Dekalen fästs på kärlets lock eller framsida. Avfallstypen meddelas genom märkningar för avfallstyp, vilka ges i dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Ett avfallskärl som inte befinner sig i fastighetens omedelbara närhet bör förses med fastighetens och innehavarens kontaktuppgifter.

Fyllande av avfallskärl
22 §

I avfallskärlet får endast placeras avfall som är avsett för kärlet.

För att undvika nerskräpning eller nedsmutsning av avfallskärlet bör avfallet, vid behov, förpackas innan det placeras i avfallskärlet. Finfördelat och dammande avfall bör förpackas tätt. Löst avfall får inte placeras i slutavfallskärlet, om det stör lastningen eller den fortsatta behandlingen av avfallet.

I bioavfallskärlet bör användas en skyddssäck, alternativt bör bioavfallet förpackas i en biodegraderbar påse innan det placeras i fastighetens bioavfallskärl. Om bioavfallet innehåller vätska, bör kärlet ej fyllas helt och hållet. Detta för att möjliggöra lastning. Kyminlaakson Jäte Oy ger noggrannare, aktuella instruktioner om packande av bioavfall.

Ett avfallskärl som flyttas för hand får ej fyllas så, att dess tömning orsakar en arbetssäkerhetsrisk för tömmaren på grund av placering, avfallskärlets konstruktion, avfallets vikt eller andra egenskaper. Ett avfallskärl som är avsett att flyttas för hand får ej väga mer än 60 kg.

Då avfall undantagsvis inte ryms, eller av andra orsaker ej kan placeras i avfallskärlet, bör sådant avfall förpackas, märkas för bortföring och placeras i omedelbar närhet till fastighetens avfallskärl. Överloppsavfallets säck får väga högst 15 kg. Även extraavfallet måste till sin kvalitet, storlek och mängd lämpa sig för hantering av den normala fastighetsvisa avfallstransporten.

På fastighetens avfallsuppsamlingsplats eller i avfallskärlets omedelbara närhet får inte sådant placeras som ej är tänkt att avlägsnas som avfall.

I avfallskärl som hör till avfallstransportsystemet får ej placeras

1) avfall som orsakar brand- eller explosionsfara
2) farligt avfall eller läkemedel
3) special- eller riskavfall
4) föremål eller ämne som till sin vikt, storlek, form, hårdhet eller annan egenskap kan skada avfallets hämtare, avfallstransportören, avfallskärlet, sopbilen eller avfallets behandlare, eller som märkbart försvårar avfallets lastning och lossning
5) toalettavfall
6) vätskeformigt avfall, undantaget bioavfall
7) sand från sandning, eller jordämnen
8) bygg- eller rivningsavfall
9)
Vid föregående punkter 1-8 listade avfalls insamling, transport och behandling bör separat givna regler samt myndigheters bestämmelser och instruktioner iakttas.

Kall aska och sot kan placeras i avfallskärlet för deponiavfall i en tät och hållbar förpackning. Askan måste vara sval och helt fri från glöd.

Tömningsintervallet för avfallskärl
23 §

Avfallskärl som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten bör tömmas så, att avfallskärlet inte orsakar nerskräpning eller lukt- eller andra nackdelar för miljö eller hälsa.

Avfallskärl för kommunalt avfall bör tömmas enligt följande:
Deponiavfallskärl bör tömmas med högst två veckors mellanrum. Vid behöv bör avfallskärlet tömmas oftare.

Vid separat insamling av bioavfall bör avfallskärlen tömmas enligt följande:
– I en fastighet med 1-5 bostäder bör bioavfallskärlet tömmas åtminstone varannan vecka
– I en fastighet med minst 6 bostäder bör bioavfallskärlet under sommarsäsongen (veckorna 18-40) tömmas åtminstone varje vecka och under vintersäsongen (veckorna 41-17) åtminstone varannan vecka.

När, som avfallskärl används ett djupinsamlingskärl eller en kyld container, bör deponiavfallskärlet tömmas minst var fjärde vecka. Motsvarande djupinsamlingskärl eller nedkyld behållare för bioavfall bör tömmas minst varannan vecka under sommarsäsongen (veckorna 18-40) och minst var fjärde vecka under vintersäsongen (veckorna 41-17).

Avfallskärl för nyttoavfall bör tömmas reguljärt och enligt behov, dock minst fyra gånger i året. Om avfallskärlet för nyttoavfall blir fullt, får detta ej leda till att nyttoavfallet placeras tillsammans med deponiavfallet.

Förlängning av deponiavfallskärlets tömningsintervall:

1)Deponiavfallskärlets tömningsintervall kan förlängas till fyra veckor under vintersäsongen (veckorna 41-17) om fastigheten bebos av högst två invånare. En skriftlig anhållan i ärendet måste, i områden som hör till den kommunala avfallstransporten, göras till Kyminlaakson Jäte Oy, och i områden där fastighetsinnehavaren anordnar avfallstransport, till Kymmene avfallsnämnd.

2) Deponiavfallskärlets tömningsintervall kan förlängas enligt följande om bioavfallet komposteras vid fastigheten eller då fastigheten omfattas av separat insamling av bioavfall

– till fyra (4) veckor genom att göra en skriftlig ansökan till Kyminlaakson Jäte Oy i områden som omfattas av kommunal avfallstransport och till Kymmene avfallsnämnd i områden där fastighetsinnehavaren anordnar avfallstransport

– för tider längre än fyra (4) veckor till maximalt tolv (12) veckor, kan man ansöka om undantagstillstånd från dessa avfallshanteringsbestämmelser från Kymmene avfallsnämnd

– vid fritidsbostad som brukas endast sommartid bör avfallskärlet för deponiavfall tömmas minst två gånger under sommarsäsongen (veckorna 18-40)

– Om tömningsintervallet orsakar miljö- eller hälsofara, kan kommunens miljöskyddsmyndighet beordra fastigheten att övergå till ett kortare tömningsintervall.

Tvätt och underhåll av avfallskärl
24 §

Avfallskärlets innehavare måste sköta avfallskärlets tvätt och underhåll. Avfallskärlen bör vara hela, täta och hålla för avsedd belastning. De bör tvättas enligt behov, dock minst en gång i året. Renhållningen av bioavfallskärl bör uppmärksammas extra. Bioavfallskärlet bör tvättas vid behov, minst 2 gånger i året.

Avfallets insamlingsplats

Avfallskärlens placering vid fastigheten
25 §

I fastighetens planering är planeraren skyldig att utreda och ta i hänsyn avfallshanteringen och avfallstransportens dimensionerings- och bärighetskrav.

Till fastigheten ledande trafikled måste bära sopbilens vikt och vara tillräckligt rymlig. Om fastigheten inte har en plats lämplig som insamlingsplats, bör möjligheter utredas för placering i fastighetens omedelbara närhet. Placeringen av insamlingsplatsen kräver markägarens tillstånd.

Insamlingsplatsen

Avfallskärlen bör placeras på en jämn, vågrät plats som tål slitage och utgör en stabil grund för flyttandet av avfallskärlen. Avfallskärlens innehavare bör se till att kärlen inte kan röra sig och att locken hålls slutna i alla väderlekar. Avfallskärlen bör placeras tillräckligt långt från fastigheternas luftintag och från bostädernas fönster.

Hjulförsedda avfallskärl som är gjorda för att flyttas för hand, bör placeras för tömning så, att sopbilen obehindrat och säkert kan komma tillräckligt nära, på högst 10 meters avstånd från kärlen.

Avfallsbehållare som ej är flyttbara för hand måste placeras så att sopbilen obehindrat kan tömma behållarna.

Avfallskärlen kan även placeras i en inhägnad, i ett skjul eller i ett separat avfallsrum, dit inträde måste vara arrangerat direkt utifrån utan tröskel, trappa eller annat hinder. Inhägnaden, skjulet och avfallsrummet måste dimensioneras så, att avfallschauffören kan tömma olika avfallstypers avfallskärl utan att flytta på de andra avfallskärlen, Avfallsskjulet bör ha tillräcklig belysning. Ett, i fastigheten placerat avfallsrum bör ha tillräcklig ventilation, belysning och avlopp.

Avfallets insamlingsplats får ej användas för annan uppbevaring. Vid insamlingsplatsen får ej placeras avfall eller saker som ej är ämnade för bortföring i den fastighetsvisa avfallstransporten.

Avfallskärlens flyttningsleder

De områden eller leder, på vilka avfallskärlen flyttas för lastning och transport, bör vara tillräckligt bärande, ha stabil yta och vara jämna. Områdets och ledens belysning bör vara tillräcklig. Om flyttledens lutning överskrider 1:5, eller om det finns trösklar, portar, eller andra hinder på leden och detta orsakar en arbetssäkerhetsrisk för insamlingskärlets tömmare, ska fastighetens innehavare se till att det finns konstruktioner eller annat hjälpmedel till hand för att underlätta arbetet. Om avfallskärlen befinner sig på en lastningsbrygga eller annan förhöjning, bör det finnas en ramp eller en hiss för tömmandet.

Fastighetens innehavare bör ombesörja skicket och renhållningen hos passagen som leder till avfallskärlen och hos insamlingsplatsen. Snöplogning och hindrande av halka bör skötas så, att avfallskärlen säkert kan flyttas för tömning.

Låsning av insamlingsplatsen eller avfallskärlet
26 §

Hos låst avfallskärl, avfallsutrymme, bom, port eller motsvarande som omfattas av den kommunalt ordnade avfallstransporten, bör låset seriekodas enligt de instruktioner som ges av Kyminlaakson Jäte Oy.

I det fall fastigheten använder lås som ej är seriekodat enligt Kyminlaakson Jäte Oy:s instruktioner, bör fastighetens innehavare överlämna ett tillräckligt antal nycklar till Kyminlaakson Jäte Oy. Användande av annan nyckel faktureras enligt taxa.

Fastighetens innehavare ansvarar för låsningens installations-, seriekodnings- och servicekostnader samt för låsningens funktion.

Om fastigheten hör till avfallstransport arrangerad av innehavaren, bör fastighetens innehavare avtala om låsningen med avfallstransportföretaget.

Regionala insamlingsplatser för avfall
27 §

Bestämmelserna för regionala insamlingsplatser för avfall är i kraft vid Kyminlaakson Jäte Oy:s, kommunernas, producentens och andra aktörers nyttoavfallspunkter, vid låsta, gemensamma insamlingspunkter och vid motsvarande regionala insamlingsplatser.

Till den områdesvisa insamlingsplatsen för avfall får endast sådant avfall föras, för vilket det, på insamlingsplatsen, finns ett avfallskärl för avfallet. Avfall får ej placeras utanför avfallskärlet.

För grundandet av en områdesvis insamlingsplats krävs markägarens tillstånd och vid behov tillstånd från kommunens byggövervakningsmyndighet.

Den aktör som är ansvarig för insamlingen, bör sköta den regionala insamlingsplatsens underhåll, renhållning och tömning så, att insamlingsplatsen ej orsakar hälsofara eller nedsmutsning eller nerskräpning av miljön. Den ansvarige aktören ansvarar för städning av nerskräpad omgivning. Den ansvarige aktörens kontaktuppgifter bör, av denna orsak, finnas tillgänglig vid insamlingsplatsen.

Avfallstransport

Lastning av avfall

28 §

Lastningen av avfall vid en bostadsfastighet eller i dess närhet är tillåtet från måndag till lördag klockan 6.00–22.00 och på helgdag klockan 10.00–18.00. På långfredagen, självständighetsdagen 6.12 och juldagen 25.12 får avfall ej lastas. I Lappträsk följs Lappträsks miljöskyddsbestämmelser.

En tillfällig kombination av avfall i ett större fordon är tillåtet om fordonet eller avfallskärlets placering har markägarens tillstånd. Det kombinerade avfallet bör transporteras bort omedelbart efter insamlingens slut.

Avfallets lastning eller insamling får ej resultera i nedskräpning eller annan miljö- eller hälsorisk.
Avfallets transport
29 §

Avfallet bör transporteras i sådan behållare eller övertäckt så, att avfallet inte orsaker olycksrisk eller så, att avfallet hamnar i omgivningen under transporten. Om dammande, lätt, avfall av liten storlek eller flytande avfall transporteras, bör avfallsbehållarens täthet kontrolleras.

Avfallskvaliteter som är separat insamlade eller av annan typ, bör hållas separata från varandra under transporten.

Avfallets överlämnare, transportör och mottagare bör vara bekanta med eventuella krav på uppgörande av transporttillstånd. Transporttillståndet bör vara uppgjort enligt avfallsförordningens 24 §.

Transportregistret och givande av information
30 §

Avfallstransportören bör överlämna fastighetsvis och avfallsvis indelade tömningsuppgifter för avfall i, av fastighetsinnehavaren ordnad, avfallstransport. Uppgifterna bör överlämnas till Kymmene avfallsnämnd minst en gång i året eller enligt tidtabell som är uppgjord av Kymmene avfallsnämnd. Innehållet i uppgifterna specificeras i avfallsförordningens 26 §

Uppgifterna bör överlämnas elektroniskt, i ett format som är passande för textbehandlings – eller kalkylbladsprogram. Informationen bör vara modifierbar utan tilläggsprogram eller kodningsverktyg.

Avfallets mottagnings- och behandlingsplatser
31 §

Avfallstransportören bör transportera kommunalt avfall till mottagningsplatser som anges av Kyminlaakson Jäte Oy.
Separat insamlat förpackningsavfall bör transporteras till, av producenten angiven, mottagningsplans från och med 1.5.2015.

Allmänna mottagningsplatser är Kyminlaakson Jäte Oy:s avfallscentral och andra, av Kymmene avfallsnämnd och Kyminlaakson Jäte Oy, godkända mottagningsplatser för avfall. De allmänna mottagnings- och behandlingsplatserna bör finnas på Kyminlaakson Jäte Oy:s nätsidor.

Avlämning av avfall till allmänna mottagnings- och behandlingsplatser är tillåtet enligt platsens skötares anvisningar och öppethållningstider.

Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan vägra ta emot avfall om avfallen inte följer dess mottagningsvillkor eller om platsen inte har godkännande för avfallstypens mottagning eller behandling. Avfallet kan returneras till avsändaren på dennes bekostnad.

Till mottagnings- och behandlingsplatserna får ej, i det kommunala blandavfallet, placeras sådant avfall, för vilket det finns ordnat annan mottagningsplats.

Mottagningen av avfall kan undantagsvis avbrytas om det fortsatta mottagandet av avfall orsakar fara för miljö eller hälsa.

Avbrytande av den fastighetsvisa avfallstransporten
32 §

Den fastighetsvisa avfallstransporten kan avbrytas för en viss tid då en fastighet som är bebodd året om inte används under en längre tid, till exempel på grund av arbetskommendering, semesterresa eller annan orsak. Avfallskärlet måste tömmas före avbrytandet av avfallstransporten. Anhållan om avbrott bör lämnas till transportens arrangör minst en vecka före första inhiberade tömning.

Kortare avbrott avtalas med ansvariga för avfallstransporten. Ansvariga för transporten bör meddela om avbrotten till Kymmene avfallsnämnd. Avbrottet förutsätter att fastigheten ej används under denna tid.

För avbrott som är längre än en månad bör man anhålla om undandag från dessa avfallshanteringsbestämmelser från Kymmene avfallsnämnd. Avbrott av transport av slam som uppkommer från boende, kräver alltid tillstånd från Kymmene avfallsnämnd.

Slam som bildas vid boende och annat slam som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall

Tömningsintervall och slammets transport för behandling
33 §

Med slam som bildas vid boende avses slam, som uppkommer i sedimenteringstankar och -brunnar, i miniatyrreningsverk eller i motsvarande behandlingssystem för avfallsvatten, samt slam från sluten behållare.

Från sedimenteringsbehållare, från miniatyrreningsverks slamutrymmen och från motsvarande behållare bör slammet avlägsnas vid behov, dock minst en gång om året.

Slutna behållare, deras fyllnadsgrad och fyllningsvarningens funktion bör kontrolleras regelbundet, minst en gång om året. Slutna behållare måste tömmas vid behov. För tömningarna bör finnas transporttillstånd. Sandavskiljningsbrunnar och oljeavskiljningsbrunnar bör tömmas vid behov och fettavskiljningsbrunnar bör tömmas minst en gång i året.

Fosforavlägsningsbrunnar måste kontrolleras regelbundet, minst en gång i året, och tömmas vid behov.

Avfallsvattensman, avfallsvatten från slutna behållare och avskiljningsbrunnars slam får överlämnas för transport endast till en aktör i avfallsunderhållsregistret. Det tidigare nämnda slammet måste transporteras till Kyminlaakson Jäte Oy eller av kommunen angiven mottagningsplats som innehar tillstånd för behandling eller nyttoanvändning.

Egenhändig behandling av slam
34 §

Egenhändig behandling av slam är förbjudet, förutom i följande situationer som nämns i denna paragraf. Om egenhändig behandling av avfallsvattenslam bör göras en skriftlig anmälan till Kymmene avfallsnämnd.

Om överflödigt slam från ett miniatyrreningsverk är i fast form och mängden är ringa, kan det komposteras vid fastigheten enligt 17 §

Slammets mängd antages vara ringa om det bildas mindre än 20 liter per tömningsintervall, och mindre än 50 liter per år.

Slam som bildas vid eget boende kan efter behandling användas som gödsel på egen åker eller på åker under egen besittning. Slammet bör alltid förbehandlas genom stabilisering med kalk eller enligt andra, ikraftvarande bestämmelser.

Fastigheter som bara har tillgång till inburet vatten kan kompostera, i avfallsvattensystemet bildat slam, vid fastigheten. Andra fastigheter kan endast kompostera vätskeformigt slam om mängden är ringa, och om dess behandling ej medför fara för miljö eller hälsa.

Om fastigheten har skyldighet att rena sitt avloppsvatten enligt reglerna, kan vätskeformigt slam komposteras vid fastigheten endast om mängden bildat slam är ringa och om dess behandling ej medför fara för miljö eller hälsa.

Torrtoalettavfall bör komposteras vid fastigheten enligt 17 §, eller transporteras till Kyminlaakson Jäte Oy, eller till plats anvisad av kommunen.

Fosforavlägsningsbrunnars avfallsmassa kan komposteras vid fastigheten enligt 17 § eller användas som näring på åkrar.

Avfallsvattensediment, avfallsvatten från sedimenteringsbrunnar eller miniatyrreningsverk, slutna tankar och motsvarande får ej spridas i skogen eller på annat ställe i terrängen.

Förhindrande av nedskräpning.

Avfallshantering vid publikevenemang
35 §

Arrangören av publikevenemang ansvarar för evenemangets avfallshantering. Som arrangör anses även evenemangets inbjudare. Arrangören ansvarar även för rådgivningen gällande avfallshanteringen under evenemanget samt för avfallets sortering och separata insamlig enligt dessa avfallshanteringsbestämmelser.

På området bör finnas tillräckligt med avfallskärl. Områdets rengöring och avfallskärlens tömning bör ske omedelbart efter att evenemanget avslutats, samt vid behov. Vid evenemang som omspänner flera dagar, bör området städas varje dag.

Vid publikevenemang bör sortering av nyttoavfall arrangeras, i det fall det, under evenemanget, bildas mer avfall än de mängder som nämns i 15 §.

Vid publikevenemang bör man, där det är tillämpligt, följa Valviras instruktion 14/2011 Stora publikevenemangs hygieniska arrangemang och avfallshantering.

Undvikande av nedskräpning på allmänna områden
36 §

Placering av avfall utanför avfallskärlet på allmänt område är förbjudet. Om avfallskärlet är fullt, bör om detta meddelas till aktören som ansvarar för avfallskärlets underhåll. Avfallskärlets underhållare bör se till att kärlets tömningsintervall är tillräckligt kort, samt att området hålls rent.

Farligt avfall och specialavfall

Farligt avfalls avfallshantering
37 §

Olika former av farligt avfall bör sorteras och insamlas separat. Vid fastigheten uppbevarat och lagrat avfall bör transporteras till lämpliga mottagningsplatser åtminstone en gång i året.

Farligt avfall transporteras ej i fastighetsvisa avfallstransporter.

Farligt avfall som bildas vid boende, samt vid jord- och skogsbruk, bör transporteras till Kyminlaakson Jäte Oy eller till av kommunen ordnad eller anvisad mottagningsplats eller till insamling. Om transport av stora mängder farligt avfall bör avtalas i förväg med mottagaren.
Farligt avfall som omfattas av producentansvar (el och elektronikavfall, samt batterier) bör transporteras till en, av producenten ordnad, mottagningsplats. Läkemedelsavfall bör levereras till ett av kommunens eller Kyminlaakson Jäte Oy:s anvisade avtalsapotek.
Farligt avfall som bildas vid andra fastigheter, tillhörande det kommunala avfallshanteringssystemet, bör levereras till en mottagare som har rätt att mottaga avfallet.

Förpackningen och märkningen av farligt avfall fastställs i avfallsbestämmelsernas 8 och 9 §. Farligt avfall måste förpackas i ursprungsförpackningen om detta är möjligt och säkert.

Insamlingen av farligt avfall vid fastigheten
38 §

I andra fastigheter än egnahemshus och parhusfastigheter bör insamlingen av farligt avfall ske i enskilda, låsta eller övervakade utrymmen, eller så bör det farliga avfallet samlas i sådana skåp eller kärl från vilka avfallet inte fritt kan avlägsnas. För varje typ av farligt avfall bör det finnas ett eget, markerat kärl.

Vätskeformat farligt avfall bör förvaras i, för detta ämnade, hela och tätt förslutna kärl. Kärl som innehåller vätskeformigt farligt avfall bör placeras på ett underlag som ej släpper igenom vätska och som är försett med höga kanter och tak.

Fastighetsinnehavaren bör placera instruktionerna för farligt avfall så, att de är synliga för alla som använder utrymmet. Dessutom bör fastighetsinnehavaren informera insamlingsplatsens användare om hur insamlingen av farligt avfall vid fastigheten är ordnad. Till räddningsverket bör göras en anmälan om ett förråd för farligt avfall, i det fall det inte finns inkluderat i fastighetens räddningsplan.

Asbest 39 §

Asbestavfall får inte finnas i avfallslasten, blandat med övrigt avfall.

Asbestavfall bör förpackas i täta förpackningar som håller för transporten. Asbestförpackningen bör märkas med klart urskiljbar text ”Asbestavfall”. Förpackningarna måste hanteras försiktigt och uppmärksamt för att förhindra att förpackningen går sönder.

Asbestavfall får levereras endast till Kyminlaakson Jäte Oy:s avfallscentral i Keltakangas eller till annan mottagningsplats med tillstånd. När asbest levereras bör avfallscentralens personal underrättas. Vid avfallscentralen bör asbesten lastas av vid plats som är anvisad för asbestavfall.

Specialavfall
40 §

Specialavfall bör hållas åtskilt från annat avfall. Specialavfall bör förpackas i kraftiga och förslutningsbara kärl. Kärlen bör märkas med avfallets art, med den fara det kan orsaka och med vilka åtgärder som bör vidtas.

Förstörd jord bör levereras till behandlings- eller mottagningsplats som är godkänd av miljöskyddsmyndigheten.

Leverans av specialavfall och kontaminerad jord för behandling bör avtalas på förhand med mottagaren före inledandet av leveranserna.

Farligt avfall och specialavfall från hälsovården
41 §

Med farligt avfall och specialavfall från hälsovården avses bland annat vid vård av människor och djur uppkommen skärande, stickande eller sårgivande avfall, kemikalier, biologiskt avfall och smittofarligt avfall.
Farligt avfall och specialavfall från hälsovården får ej placeras i fastighetens avfallskärl.

Specialavfall från hälsovården bör förpackas och förpackningarna bör märkas enligt ikraftvarande regler.
Igenkännbart biologiskt avfall och smittofarligt avfall får ej nedgrävas, utan det måste levereras för förbränning eller annan saklig behandling. Icke-igenkännbart biologiskt avfall samt stickande och skärande avfall kan levereras för nedgrävning på avstjälpningsplats med relevant lov.

Övriga bestämmelser

Fastighetens innehavares skyldighet att informera
42 §

Fastighetens innehavare bör informera fastighetens invånare och, vid fastigheten, arbetande om transport-, insamlings- och sorteringsreglerna i dessa avfallshanteringsbestämmelser samt följa upp avfallshanteringens förverkligande vid fastigheten.

För näringsverksamheter definieras informeringsskyldigheten till den del som dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas på näringsverksamhetens avfallshantering.

Övervakning av avfallshanteringsbestämmelser
43 §

Efterföljningen av dessa bestämmelser övervakas av övervakningsmyndigheten, vilka består av kommunernas miljöskyddsmyndigheter och de regionala NTM-centralerna.

Tvångsåtgärder och följder
44 §

Följderna av brott eller försummande av dessa bestämmelser regleras i avfallslagen.

Avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna
45 §

Kymmene avfallsnämnd kan, genom sitt beslut, i enskilda ärenden med god argumentering bevilja undantag från dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Kymmene avfallsnämnd kan, genom sitt beslut, avgränsa områden utanför avfallstransporten eller enskilda insamlingsskyldigheten enligt avfallslagens 35 §

Undantag från avfallshanteringsbestämmelserna får ej äventyra ordnandet av adekvat avfallshantering, orsaka fara eller störa miljön eller hälsan eller förorsaka nedskräpning.

Ikraftträdande
46 §

Dessa avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.5.2015 och upphäver

– Kymmenedalens och Lappträsks avfallshanteringsbestämmelser, i kraft 1.1.2011
– Mäntyharjus avfallshanteringsbestämmelser och dess ändringsbeslut, i kraft 1.1.2012.
Övergångsregler
47 §

– Insamling av glas vid fastigheter enligt 14 § träder i kraft 1.6.2016

Ordnande av fritidsbostäders avfallshantering

Fastighetens avfallshantering ska ordnas där avfallet uppstår. En grundregel är att avfallskärlet ska placeras så nära att man kan ta dit avfallet till fots.

Fastigheter som ligger nära varandra kan ha privata gemensamma kärl eller avfallssammanslutningar. Villkoren för dessa påverkas av fastigheternas läge och avtalet mellan fastigheterna. Till exempel nära grannar eller fastigheter med högst fem kilometers farväg till gemensamt insamlingsredskap kan avtala om ett gemensamt insamlingsredskap.

Se beslutet om ordnande av fritidsbostäders avfallshantering (Kymmene avfallsnämnd 37 § 22.9.2016).

 

Avvikelser från avfallsbestämmelserna

Observera att en fastighet enligt avfallslagen inte kan befrias från avfallshanteringen med motiveringar som en liten mängd avfall, obetydligt bruk av fastigheten, fastighetsägarens ålder eller hälsotillstånd samt hantering och transport av avfall på egen hand.

Principerna för jämkning av avfallsavgifterna

I lagens mening skulle särskilda skäl för att låta bli att ta ut grundavgiften vara:

Innehavaren av bostadsbyggnaden vårdas på institution. I ansökan ska man påvisa att bostaden inte används som någon annans fritids- eller stadigvarande bostad under institutionsvården.

Fastighetens bostadsbyggnad eller fritidsfastigheten är obeboelig eller kommer att rivas, och innehavaren har inget behov av avfallshanteringstjänster. En bevislig redogörelse för fastighetens obrukbarhet ska lämnas till avfallshanteringsmyndigheten. Redogörelsen kan t.ex. utgöras av ett utlåtande från kommunens byggnadstillsyn eller miljömyndighet alternativt foton.

Flera bostads- eller fritidsbyggnader med samma ägare bildar en helhet eller en tomt som används av ett hushåll. Grundavgiften tas bara ut för en bostad.

Principerna för beslut om avfallskärlets tömningsintervall

Tömningsintervallet kan med avfallshanteringsmyndighetens beslut förlängas till maximalt tolv (12) veckor.

Förutsättningen för förlängt tömningsintervall vore att:

Mängden avfall är liten och bioavfallet komposteras enligt bestämmelserna i en komposterare som är avsedd för livsmedelsavfall och skyddad mot skadedjur. Dessutom ska avfallshanteringen ske enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Som tömningsintervall längre en två veckor godkänns 4, 8 eller 12 veckor. Grunden för dessa tidsintervall är sopbilarnas cirkulationsschema.

Grunderna för avbrytande av tömningarna

Den fastighetsvisa avfallstransporten kan avbrytas för en viss tid, om en bostadsfastighet som är avsedd för stadigvarande boende bevisligen inte används alls under en längre tid (t.ex. på grund av en omfattande renovering eller boende utomlands under en viss tid). Förutsättningen för avbrottet är en tillförlitlig redogörelse för att fastigheten inte utnyttjas.

Övrig avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna

I andra situationer som gäller avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna skulle ett undantag endast beviljas om det krävs för ändamålsenligt ordnande av avfallshanteringen på fastigheten och om avvikelsen inte leder till olägenhet för hälsan eller miljön.

I enskilda fall är det av ett speciellt skäl möjligt att bevilja en avvikelse även gällande annat än avfallskärlets tömningsintervall. Avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna kan beviljas då avvikelsen gäller hanteringen av avfall på egen hand, avfallskärl, avfallsinsamlingsplats eller avfallsinsamlingsskyldighet.

Avvikelsebeslutens varaktighet

Tjänsteinnehavarbesluten om avvikelser görs för en viss tid. Tidsfristen överlåts för tjänsteinnehavarna att bestämma.

De principbeslut som fattas nu träder i kraft omgående efter beslutsfattandet oavsett besvärstid.

Beslutet påverkar kommunernas tidigare avvikelsebeslut först när de åter tas upp efter tidsfristen eller på grund av andra förändringar i fastigheten. Förnyelsen av avfallshanteringsbestämmelserna påverkar inte de principer som presenterats ovan.

Läs mer om principerna för avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna .

Avfallslagen och förordningarna

Avfallslagen och förordningarna finns tillgängliga på webbplatsen Avfallslagstiftningen  som upprätthålls av miljöministeriet.

Se de gällande avfallshanteringsbestämmelserna!