Pakkausjätteiden lajitteluvelvoite laajenee 5-9 asunnon taloyhtiöihin 1.7.2021

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan taajamien kiinteistöissä (taloyhtiöissä), joissa on vähintään viisi asuntoa, tulee 1.7.2021 jälkeen olla loppu- ja biojäteastioiden lisäksi keräysastiat myös kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä keräysmetallille. Astioiden tyhjennyksistä tulee lisäksi olla sovittuna kunnasta riippuen joko Kymenlaakson Jätteen tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. (Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset § 14)


Heinäkuun lähestyessä Kymen jätelautakunnalle on tullut kyselyjä, miten velvoitetta tulkitaan tietyissä harvinaisemmissa tilanteissa. Osalle isännöitsijöistä on ollut epäselvää, kuuluuko heidän hallinnoimansa kiinteistö velvoitteen piiriin ja miten jäteastiat tulisi sijoittaa. On myös kysytty, voiko velvoitteen korvata viemällä kierrätettävät jätteet ekopisteelle.

Velvoite koskee vähintään 5 asunnon kiinteistöjä, jotka sijaitsevat taajama-alueella

Velvoite koskee vähintään 5 asunnon kiinteistöjä, jotka sijaitse-vat taajama-alueella

Useimpien taloyhtiöiden kohdalla tulkinta on helppoa. Hankalampaa tulkinta on esimerkiksi silloin, jos kyseessä on useista pientaloista koostuva taloyhtiö. Myöskään taajama-alueen määritteleminen ei ole aina helppoa.


Tulkintaohje: Velvoite voi koskea rivitalojen lisäksi myös paritaloja tai omakotitaloja, jos ne sijaitsevat yhteisellä kiinteistöllä, niitä hallinnoidaan yhteisesti, esimerkiksi asunto-osakeyhtiömuotoisesti ja niillä on yhteistä tilaa, johon jäteastiat voidaan sijoittaa. Sen sijaan velvoite ei koske sellaista asunto-osakeyhtiötä, jonka jokainen asunto sijaitsee erillisellä kiinteistöllä, eikä yhteistä jätetilaa ole.


Tulkintaohje: Taajama-alue on Tilastokeskuksen määritelmän mukainen rakennustihentymä, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Latauspalvelu LAPIO karttakäyttöliittymässä voi tarkastella taajama- ja asemakaava-alueita. Myös kuntien karttapalveluista on saatavissa asemakaavatietoa, jota voi käyttää suuntaa antavana tietona taajamastatuksesta.

Ilmoitus ekopisteiden käyttämisestä ei vapauta taloyhtiötä velvoitteelta järjestää keräysastiat taloyhtiön jätepisteelle

Jätehuoltomääräysten velvoite järjestää tarvittavat keräysastiat on yhtenevä kaikille taloyhtiöille riippumatta siitä, kuinka lähellä ekopistettä taloyhtiö sijaitsee. Näin määräykset kohtelevat taloyhtiöitä tasapuolisesti. Myös talteen saatava hyötyjätteiden määrä tutkitusti kasvaa sen mukaan, mitä lähempänä keräysastiat ovat.


Kymen jätelautakunnalta on myös kysytty, maksaako asukas nyt pakkausjätteiden keräyksestä kahteen kertaan, ensin taloyhtiön jätteenkeräyksestä ja lisäksi ekomaksussa ekopisteistä. Lyhyt
vastaus on, että ei maksa. Asunto-osakeyhtiöiden asuntokohtainen ekomaksu on pienempi niissä taloyhtiöissä, jotka ovat järjestäneet pakkausjätteiden keräyksen omalla kiinteistöllään tai olisivat velvollisia järjestämään keräyksen omalla kiinteistöllään (Jätemaksutaksa 1.7.2021). Ekomaksuilla kerättävällä rahalla kustannetaan noin puolet jäteasemien kuluista, vaarallisen jätteen keräykset sekä muun muassa jäte-huollon tiedotus ja neuvonta. Ekopisteisiin käytetään vain noin 10% ekomaksuilla kerättävästä summasta.

Vinkkejä, miten uudet keräysastiat saa mahtumaan jätepisteelle

  1. Loppujäteastioista osan voi muuttaa muille jätelajeille. Kun lajittelu lisääntyy, myös loppujätteen määrä vähenee. Muutoksesta tulee sopia kuljetuksia järjestävän tahon kanssa.
  2. Jäteastioita on montaa kokoa, esimerkiksi 140, 240, 390 ja 660 litraa. Vaihtaisitko yhden ison astian kahteen pienempään?
  3. Jäteastioita voi myös tyhjentää useammin, silloin riittää pienemmät astiat. Tyhjennysväleistä ja vaihtoehdoista saa lisää tietoa kuljetusten järjestäjältä.
  4. Kiinteistöjen yhteiset jäteastiat eli kimpat ovat järkevä vaihtoehto. Naapuritaloyhtiöt voivat esimerkiksi sopia, että toisen jätepisteellä kerätään metalli ja lasipakkaukset, ja toisen taloyhtiön pisteellä kartonki ja muovipakkaukset.
  5. Katso vinkit toimivan jätetilan suunnitteluun Kymenlaakson Jäte Oy:n sivuilta.

Mistä saa lisätietoa

  • Neuvontaa ja tiedotusta saa Kymenlaakson Jäte Oy:stä.
  • Kuntien rakennusvalvonnat opastavat alueensa rakennusmääräysten velvoitteista.
  • KYMPE määrää palo- ja pelastustoimen vaatimista tilavaatimuksista sekä huomioimaan riittävät etäisyydet jätetilojen ja rakennusten välille.
  • Kymen jätelautakunnasta voi hakea poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltoviranomainen ei voi kuitenkaan päättää poikkeusta laista tai asetuksista.