Aktuellt

Aktuellt

Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 6.6.2023 Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av… Lue lisää De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023
Avfallstaxan från och med juli 2023 är under beredning hos Kymmene avfallsnämnd. Kymmene avfallsnämnds föreslagna avfallstaxa gäller avfallsavgifter som tas ut från invånarna i Fredrikshamn,… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Utkast till avfallshanteringsbestämmelse: Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till egnahems- och parhus i tätorter under 2024–2026 De nya avfallshanteringsbestämmelserna är under beredning Kymmene avfallsnämnds… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
I Kymmene avfallsnämnd pågår ändringen av avfallshanteringsbestämmelserna enligt 91 § i avfallslagen så att de motsvarar ändringarna i avfallslagstiftningen. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av… Lue lisää Kungörelse om avfallshanteringsbestämmelser under beredning
MEDDELANDE pdf,58kt Kymmene avfallsnämnd/Kymenlaakson Jäte Oy
Anmäl kompostering till avfallshanteringsmyndigheten när du komposterar bioavfall från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också fritidsbostäder. Ingen anmälan görs om kompostering av trädgårdsavfall. Uppgifterna som… Lue lisää KOMPOSTERINGSANMÄLAN TILL AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN
Meddela oss om kompostering senast 1.1.2023 Blanketten för komposteringsanmälan har publicerats på Kymmene avfallsnämnds webbplats. Meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering om du komposterar bioavfallet från köket… Lue lisää Kouvola stad/Kymmene avfallsnämnd MEDDELANDE 5.7.2022
Lappträsk kommun ansöker om undantag från 14 och 15 § i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall. Med förpackningsavfall avses kartong-, glas-… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Meddelande om att ett ärende som gäller avfallstransportsystemet i Pyttis kommun är anhängigt Kymmene avfallsnämnd håller på att bereda ett förslag gällande avfallstransportsystemet i Pyttis… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar