Avfallsbestämmelser

Kymmene avfallsnämnds

avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelser är lokala föreskrifter om avfallshantering som baseras på avfallslagen. Bestämmelserna är bindande för alla invånare och fritidsinvånare i kommunen. Kymmene avfallsnämnds gällande avfallshanteringsbestämmelser beslutades om den 1 maj 2015.

Avfallshanteringsbestämmelser

Tillämpningsområde 1 §

Utöver det som föreskrivs i avfallslagen (646/2011) och med stöd av den följs dessa allmänna avfallshanteringsbestämmelser vid ordnande av avfallshantering, förhindrande av nedskräpning samt förhindrande av faror och skador för hälsa och miljö som orsakas av avfall. Avfallshanteringsbestämmelserna är bindande föreskrifter som kompletterar avfallslagstiftningen. Genom avfallshanteringsbestämmelser styrs huvudsakligen den avfallshantering som kommunen är skyldig att ordna enligt lag. Dessa bestämmelser ska dock, där det är tillämpligt, följas vid all avfallshantering när det är nödvändigt för att förhindra faror och skador som orsakas av avfall och avfallshantering samt för att följa kraven i avfallslagstiftningen. Avfallshanteringsbestämmelserna tillämpas på avfall som omfattas av producentansvaret till den del som kommunen ordnar kompletterande insamling och transport av dessa. Avfallshanteringsbestämmelserna tillämpas också på avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand och som transporteras och/eller hanteras på näringsidkarens begäran i kommunens avfallshanteringssystem. Dessa avfallshanteringsbestämmelser gäller avfall som uppkommer i näringsverksamhet och som inte omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i den mån det är nödvändigt för att förhindra faror och skador som orsakas av avfall och avfallshantering samt för att följa kraven i avfallslagstiftningen. Dessa bestämmelser tillämpas inte på ordnandet av avfallshanteringen för smittfarligt och biologiskt avfall, vasst avfall eller animaliskt avfall från sjukhus, hälsovårdscentraler, laboratorier, andra forsknings- och vårdanstalter samt veterinärmedicinska anstalter till den del bestämmelser om dessa finns någon annanstans. Dessa avfallshanteringsbestämmelser gäller i det område som bildas av kommunerna Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Mäntyharju, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. Som avfallshanteringsmyndighet i tillämpningsområdet för dessa bestämmelser fungerar Kymmene avfallsnämnd och som det kommunala avfallsverket Kymenlaakson Jäte Oy. För tillsyn av avfallshanteringen ansvarar miljöskyddsmyndigheten i respektive kommun samt i Lappträsk NTM-centralen i Nyland, i Kymmenedalen NTM-centralen i Sydöstra Finland och i Mäntyharju NTM-centralen i Södra Savolax. Avfallshanteringsmyndigheten samt tillsynsmyndigheterna kan lämna kompletterande anvisningar och bestämmelser till dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Definitioner 2 §

I dessa avfallshanteringsbestämmelser gäller följande definitioner:

Områdesvis uppsamlingsplats:

En ekopunkt, avfallsstation, avfallshanteringscentral och/eller en uppsamlingsplats eller motsvarande mottagningsplats som ordnats av producentsammanslutningen.

Bostadsfastighet:

En bebyggd fastighet som nyttjas som stadigvarande bostad eller fritidsbostad.

Slam som uppkommer vid boende:

Sedimenterande eller flytande ämne som uppkommer vid boende eller motsvarande verksamhet i fastighetens sedimenteringstankar, slutna tankar, slambehållare i minireningsverk eller andra behandlingssystem och som kan skiljas från avloppsvattnet som egen fraktion.

Bostadsområdesvis avfallsinsamling:

Ett insamlingssystem som ordnas centraliserat i ett visst område och där flera fastigheter använder sig av en gemensam avfallsuppsamlingsplats. Uppsamlingsplatser ordnas kvartersvist eller gemensamt för flera kvarter. Användningen av bostadsområdesvis avfallsinsamling fastslås i områdets detaljplan eller en annan plan.

Bioavfall:

Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, restauranger, måltidsservice och detaljhandel samt motsvarande avfall från livsmedelsproduktionen.

Biologiskt avfall:

Specialavfall från hälso- och sjukvården.

Separat insamling:

Avfallsinsamling där avfall av olika slag och beskaffenhet hålls åtskilda för att underlätta återvinning, annan återanvändning eller annan speciell hantering.

Specialavfall:

Avfall som inte klassificeras som farligt avfall men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet eller mängd kräver specialhantering eller särskilda åtgärder vid insamling eller transport. Specialavfall är till exempel skärande, stickande, luktande och dammande avfall.

Ekopunkt:

Kommunens, det kommunala avfallsverkets eller producentens områdesvisa uppsamlingsplatser, där åtminstone ett återvinningsbart eller återanvändbart avfallsslag samlas in. Vid ekopunkter samlas inte restavfall in.

Nyttoavfall:

Avfall som samlas in separat för återvinning eller annan återanvändning.

Avfallsstation:

En övervakad mottagningsplats ordnad av den som har hand om avfallshanteringen, i huvudsak avsedd för återvinningsbart avfall.

Avfallskärl:

Behållare med lock, djupinsamlingsbehållare sänkta i marken eller andra insamlingsredskap som är lämpliga för transportfordonen och de avfallsslag som samlas in.

Avfallscentral:

En mottagningsplats för avfall där det finns ett flertal funktioner och där avfallet behandlas för återvinning och återanvändning. I Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde finns det en avfallscentral som upprätthålls av kommunerna. Avfallscentralen ligger vid Keltakangas i Kouvola.

Avfall:

Ett ämne eller föremål som innehavaren tagit eller tänker ta ur bruk eller som denne är skyldig att ta ur bruk.

Avfallsinnehavare

: Avfallets producent, fastighetsägare, hyresrättsinnehavare eller annan som innehar avfallet.

Sopsugssystem för avfall:

Ett bostadsområdesvist avfallsinsamlingssystem där specificerade avfallsslag samlas in med hjälp av ett nätverk av uppsamlingsplatser och ett underjordiskt rörsystem i en avfallscontainer på en uppsamlingsstation, varifrån avfallsslaget transporteras till lämplig behandling per avfallsslag.

Kartongförpackningar:

Avfall från kartong-, papp- och pappersförpackningar som lämpar sig för materialåtervinning och har källsorterats enligt producentens sorteringsanvisning, såsom wellpapp, kartongaskar samt papperspåsar och – kassar.

Uppsamlingsplats:

En mottagningsplats för ett eller flera avfallsslag, varifrån avfallet tas till transport.

Fastighetsvis avfallstransport:

Av kommunen eller fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport, där avfallet hämtas på en uppsamlingsplats vid fastigheten.

Avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren:

Fastighetsvis avfallstransport där fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallstransport genom att avtala om det med en avfallstransportör som finns i avfallshanteringsregistret i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Fastighetsinnehavare:

Fastighetsägaren eller innehavaren av hyresrätten.

Kompostering:

Uppsamling, uppblandning och övriga åtgärder som påskyndar den naturliga nedbrytningen under syrerika förhållanden av bioavfall, trädgårdsavfall och/eller annat förmultnande avfall, som avfall från torrtoalett, avföring från husdjur eller slam från minireningsverk.

Kompostbehållare:

En behållare för att kompostera trädgårds- och livsmedelsavfall samt annat biologiskt nedbrytbart avfall.

Torrtoalett:

En vattenfri toalett vars innehåll behandlas på fastigheten till exempel genom kompostering. Torrtoaletter är bl.a. komposterande toalett, förbränningstoalett och frystoalett.

Beslut om transportsystem:

Ett av avfallshanteringsmyndigheten fattat beslut om att vissa avfallsslag och områden omfattas av en avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering:

Avfall som uppkommer vid boende, inbegripet slam som uppkommer vid boende, kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt det kommunala avfall från affärslokaler som samlas in tillsammans med avfall som uppkommer vid boende.

Kommunalt avfallshanteringssystem:

Hela den avfallshantering som ordnas av kommunen och genom vilken kommunen tar hand om det avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Det kommunala avfallshanteringssystemet består av uppsamlings- och mottagningsplatser, fastighetsvis avfallstransport samt avfallsbehandling.

Kommunens avfallshanteringsmyndighet:

Kymmene avfallsnämnd. Nämnden kan överföra sina befogenheter till en underlydande tjänsteinnehavare.

Kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand:

Kommunens skyldighet att, på grund av att annat serviceutbud saknas, ordna avfallshantering för avfall från näringsverksamhet eller annat avfall som inte omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering.

Kommunens miljöskyddsmyndighet:

En av en eller flera kommuner tilldelad institution som sköter de myndighetsuppgifter som definieras i miljöskyddslagen. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan överföra sina befogenheter till en tjänsteman.

Glasförpackningar:

Tomma glasförpackningar utan pant som källsorterats enligt producentens sorteringsanvisning. Dessutom samlas bland annat glas från hälso- och sjukvården, planglas (fönsterglas) och borosilikatglas (kastrullock och Pyrex- dricksglas) in separat.

Restavfall:

Kommunalt avfall som blir kvar efter sortering av nyttoavfall och farligt avfall och som med tanke på sin storlek, mängd eller sina andra egenskaper lämpar sig för den vanliga fastighetsvisa avfallstransporten.

Låst gemensam uppsamlingsplats:

En av kommunen eller Kymenlaakson Jäte Oy ordnad områdesvis uppsamlingsplats för avfall, dit fastigheter utanför fastighetsvis avfallstransport för sitt restavfall. På en gemensam uppsamlingsplats kan även andra avfallsslag samlas in.

Metall:

Materialåtervinningsbara metallföremål som är tillåtna enligt sorteringsanvisningarna, samlas in för den fastighetsvisa insamlingen och ryms i avfallskärlet.

Flerfacksinsamling:

Fastighetsvis avfallsinsamling, där särskilt specificerade avfallsslag samlas in i ett avfallskärl som är indelat i fack och som töms i en flerfackssopbil.

Plastförpackningar:

Tomma förpackningar av plast utan pant som källsorterats enligt producentens sorteringsanvisning.

Papper:

Rent och torrt återvinnbart papper.

Papp:

Ren och torr återvinnbar brun papp, som wellpapplådor och brun kartong.

Små metallföremål:

Små metallföremål som källsorterats enligt producentens sorteringsanvisning, till exempel burkar, andra metallförpackningar och små metallföremål. Stora metallföremål samlas in separat.

Trädgårdsavfall:

Avfall som uppkommer vid skötsel av gård och trädgård, såsom ris, kvistar, gräs, blast och löv.

Byggnads- och rivningsavfall:

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering eller rivning av byggnader eller andra fasta konstruktioner.

Slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar:

Definitionen finns under Slam som uppkommer vid boende.

Elektriska och elektroniska apparater:

Elektriska och elektroniska apparater som används av hushållen.

Tätort:

I dessa bestämmelser, enligt Statistikcentralens definition, en förtätning av byggnader med minst 200 invånare och där avståndet mellan byggnaderna är högst 200 meter.

Farligt avfall och specialavfall från hälso- och sjukvården:

Bland annat vassa och skadande föremål, kemikalier, biologiskt avfall och smittfarligt avfall som uppkommer vid hälso- och sjukvården av människor eller djur. Till specialavfall från hälso- och sjukvården räknas också glasförpackningar från hälso- och sjukvården eftersom de inte lämpar sig för transport tillsammans med glasförpackningar från hushållen.

Avfall som omfattas av producentansvaret:

Avfall vars hantering i enlighet med 6 kap. i avfallslagen ska ordnas och kostnaden därav bäras av den producent som släppt ut den kasserade produkten på marknaden eller en å dennes vägnar agerande producentsammanslutning. Avfall som omfattas av producentansvaret är däck till motordrivna fordon, skrotbilar, el- och elektronikskrot, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar.

Farligt avfall:

Avfall som är brandfarligt eller explosivt, smittfarligt, annars hälsofarligt eller miljöfarligt eller har någon motsvarande farlig egenskap.  

Kommunalt avfall:

Avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende, inbegripet slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, och annat till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och näringsverksamhet.

Gemensamt kärl:

Ett avfallskärl som används gemensamt av närliggande fastigheter enligt överenskommelse och som töms regelbundet. Närmare definition under 8 §.  

Målen för avfallshanteringen 3 §

Målet för avfallshanteringen är att säkerställa tillvaratagande och hantering av kasserade produkter och ämnen så att dessa inte orsakar fara för människors hälsa eller miljö. Målet är också att främja cirkulär ekonomi genom att tillvarata de värdefulla resurser som finns i avfallet för att förädla dem till återvunna material och bränslen för samhällets behov. Samtliga aktörer ska ordna en ändamålsenlig avfallshantering samt transportera och hantera avfallet på ett kontrollerat sätt. Dessa avfallshanteringsbestämmelser främjar att prioriteringsordningen iakttas genom att öka skyldigheterna till separat insamling och förbättra förutsättningarna för tillsyn. Samtliga aktörer och avfallsproducenter ska i allt sitt handlande i första hand sträva efter att minska mängden avfall som uppkommer samt dess skadlighet. I andra hand ska avfallet beredas för återanvändning eller återvinnas. Om avfaller inte kan återanvändas ska man försöka utnyttja avfallet till exempel som energi. Det sista alternativet är bortskaffande av avfall, vilket i praktiken innebär deponering på en avstjälpningsplats. Denna prioriteringsordning iakttas så att resultatet som helhet blir det bästa möjliga.

Kommunalt anordnad avfallshantering

Skyldigheten att ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem 4 §

Avfallsinnehavare som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering ska ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem. Skyldigheten att ansluta sig är fastighetsspecifik. Anslutning till kommunens avfallshanteringssystem sker genom att man gör en avfallshanteringsanmälan och överlämnar avfall till den fastighetsvisa avfallstransporten. Vid fastighetsvis avfallstransport transporteras avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen från fastighetens uppsamlingsplats till mottagningsplatser anvisade av kommunens avfallsverk. Avfallsinnehavaren ska föra avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen till den uppsamlingsplats som innehavaren ordnat för den fastighetsvisa avfallstransporten. Det avfall som omfattas av producentansvaret och för vilket fastighetsinnehavaren inte är skyldig att ordna uppsamlingsplats ska levereras till avfallshantering som ordnas av producenten. Kymmene avfallsnämnd kan besluta att den fastighetsvisa avfallstransporten inte ordnas i vissa områden på grund av transportförhållandena. Fastigheter i dessa områden ska ansluta sig till det kommunala avfallshanteringssystemet genom arrangemanget som beskrivs i paragraferna 6 och 8 och föra sitt avfall till en av kommunen anvisad plats. Nyttoavfall som omfattas av den kommunala skyldigheten att ordna avfallshantering och som sorterats vid fastigheten och samlats in separat transporteras i det kommunala avfallshanteringssystemet enligt beslutet om transportsystem. Sorterat och separat insamlat nyttoavfall ska föras till en mottagningsplats som hör till kommunens avfallshanteringssystem i enlighet med 12 §. Sorterat och separat insamlat förpackningsavfall som omfattas av producentansvaret kan transporteras i det kommunala transportsystemet om producenten inte ansvarar för deras fastighetsvisa avfallstransport och om kommunen utför detta i samarbete med producenten.

Avfallshantering för näringsverksamhet på basis av kommunens avfallshanteringsskyldighet i andra hand 5 §

En fastighet eller annan avfallsproducent kan anhålla om att få ansluta sig till kommunens avfallshanteringssystem på basis av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand. Om behovet av avfallshantering är kontinuerligt ska avfallsinnehavaren påvisa att hen inte kan få tjänster från privata producenter av avfallshanteringstjänster på rimliga villkor. Ovan nämnda fastighet eller avfallsproducent ingår ett tidsbestämt avtal med Kymenlaakson Jäte Oy gällande anslutning och de tjänster som ingår.

Anslutning till fastighetsvis avfallstransport 6 §

Den fastighetsvisa avfallstransporten ordnas antingen av kommunen eller fastighetsinnehavaren. Kymmene avfallsnämnd beslutar vilket system som används i kommunen. Anslutning till avfallstransport som ordnas av kommunen sker genom att fastighetsinnehavaren gör en avfallshanteringsanmälan för fastigheten till Kymenlaakson Jäte Oy. Anslutning till avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren sker genom att fastighetsinnehavaren ingår avtal om transport av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser med en avfallstransportör som finns i avfallshanteringsregistret. Anslutning till avfallstransport sker i regel fastighetsvis med eget avfallskärl. Alternativt kan fastigheter använda ett gemensamt kärl, dvs. bilda en avfallssammanslutning. Det sista alternativet är att ansluta sig som användare till en gemensam uppsamlingsplats som ordnas av kommunen eller Kymenlaakson Jäte Oy.

Användning av ett fastighetsvist avfallskärl 7 §

Efter att ha anslutit sig till den fastighetsvisa avfallstransporten ordnar fastighetsinnehavaren en uppsamlingsplats för avfallet på fastigheten och skaffar de avfallskärl som behövs. Om fastighetsinnehavaren trots insynsmyndighetens föreskrift underlåter att ordna ett kärl och en uppsamlingsplats, kan den behöriga ordnaren av avfallshanteringen i området ordna ett fastighetsvist avfallskärl och tömningen av det eller ansluta fastigheten som användare till en låst gemensam uppsamlingsplats. I detta fall ansvarar fastighetsinnehavaren för kostnaderna av den ordnade avfallshanteringen.

Gemensamt kärl eller avfallssammanslutning 8 §

Närliggande fastigheter kan komma överens om användningen av ett gemensamt avfallskärl vid den fastighetsvisa avfallstransporten. Gemensamma avfallskärl kan användas för insamling av alla avfallsslag. I tätortsområden kan gemensamma avfallskärl användas av enskilda fastigheter som ligger nära grannar med varandra. I glesbygdsområden kan gemensamma avfallskärl användas av: 1. fastigheter med högst fem kilometers farväg till det gemensamma insamlingsredskapet 2. fastigheter belägna längs samma privata väg eller vägnät 3. fastigheter dit man tar sig med båt och vars gemensamma kärl har placerats i anslutning till båtplatsen. För andra än ovannämnda fastigheter förutsätter användningen av gemensamma avfallskärl att Kymmene avfallsnämnd fattar beslut om att bevilja undantag från dessa avfallsbestämmelser. Användning och slopad användning av ett gemensamt kärl ska vid kommunalt ordnad avfallstransport anmälas skriftligt på förhand till avfallsbolaget och vid av fastighetsinnehavaren ordnad avfallstransport till Kymmene avfallsnämnd. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till den kontaktperson som är ansvarig för användning och underhåll av kärlet, det gemensamma kärlets placering och storlek samt uppgifterna om fastigheterna som använder kärlet. Användarna av ett gemensamt kärl bör ha minst följande volym på restavfallskärl till sitt förfogande: ett permanent hushåll 60 liter och ett fritidsboende 30 liter per en period på fyra veckor. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl om användningen medför olägenhet för hälsa, miljö eller avfallshantering.

Bostadsområdesvist avfallstransportsystem 9 §

Bostadsområdesvis avfallsinsamling används i bostadsområden, där man i detaljplanen eller övrig planering slagit fast att ett centraliserat avfallsinsamlingssystem ska införas i området och anvisat platser för bostadsområdesvisa avfallsuppsamlingsplatser. En förutsättning för ett sådant insamlingssystem är också att kommunen eller det kommunala avfallsbolaget ordnar bostadsområdesvisa avfallsuppsamlingsplatser för området. I områden med bostadsområdesvis avfallsinsamling, till exempel ett sopsugssystem för avfall, kvartersvis djupinsamlingssystem eller annat motsvarande system ansluter sig fastigheterna till det kommunala avfallshanteringssystemet och den fastighetsvisa avfallstransporten genom att ansluta sig som användare till det bostadsområdesvisa avfallsinsamlingssystemet. Avfallskärlet för fastigheter som anslutit sig till det bostadsområdesspecifika avfallsinsamlingssystemet utgörs av inmatningsplatsen till sopsugssystemet, ett gemensamt djupinsamlingskärl eller en annan motsvarande gemensam avfallsuppsamlingsplats som ordnats för området.

Transport av avfall som är olämpligt för fastighetsvis avfallstransport 10 §

Om det vid fastigheten uppkommer sådant avfall som på grund av sin storlek, ovanliga beskaffenhet eller mängd inte lämpar sig för den fastighetsvisa avfallstransporten, ska avfallsinnehavaren se till att detta avfall transporteras till en mottagningsplats i enlighet med 12 § som omfattas av kommunens avfallshanteringssystem. Användbara föremål ska i första hand föras till återanvändning.

Fastighetens avfallshantering i särskilda fall 11 §

En fastighet som av en transportteknisk eller annan godtagbar anledning inte kan ansluta sig till den vanliga fastighetsvisa avfallstransporten av kommunalt avfall kan efter ansökan godkännas som användare av en gemensam uppsamlingsplats i områden där kommunen eller Kymenlaakson Jäte Oy ordnar en sådan tjänst. Om det inte finns några gemensamma uppsamlingsplatser ska kommunen anvisa en plats dit avfallet ska föras.

Allmänna mottagnings- och hanteringsplatser som ingår i kommunens avfallshanteringssystem 
12 §

Mottagningsplatser för avfall som behandlas i det kommunala avfallshanteringssystemet men som inte transporteras i den fastighetsvisa avfallstransporten är av kommunerna och Kymenlaakson Jäte Oy ordnade ekopunkter, avfallsstationer, avfallscentralen och andra mottagningsplatser som ingår i det kommunala avfallshanteringssystemet. Transport av avfall till allmänna uppsamlings- och behandlingsplatser är tillåtet enligt instruktioner från den som driver platsen och under angivna öppettider. Olika typer av avfall ska föras till de platser som anvisats för dem. Avfall som omfattas av producentansvaret förs till mottagningsplatser som ordnas av producenterna eller till mellanlager ordnade av Kymenlaakson Jäte Oy. Till mottagnings- eller behandlingsplatsen får endast sådant avfall föras som följer mottagnings- eller behandlingsplatsens mottagningsvillkor eller för vilket det har anvisats ett eget avfallskärl på mottagningsplatsen. Mottagnings- eller behandlingsplatsen kan vägra att ta emot avfall som inte är lämpligt att tas emot där.

Sortering och insamling av avfall vid fastigheten

Avfallsslag som sorteras och samlas in separat 13 §

Nyttoavfall ska sorteras separat från det kommunala avfallet som uppkommer på fastigheterna. Avfallsinnehavaren ska sörja för att avfallet sorteras och förs till insamling. Avfallet ska sorteras separat till:

 • bioavfall
 • övrigt nyttoavfall
 • farligt avfall
 • specialavfall
 • restavfall

Alla fastigheter som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten ska ha ett avfallskärl för insamling av restavfall, dit man lägger annat än det sorterade och separat insamlade avfallet. Nyttoavfallet ska läggas i det fastighetsvisa avfallskärlet för respektive avfallsslag, om fastigheten omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten för det avfallsslaget. Fastigheterna ska skaffa avfallskärl för separat insamlat nyttoavfall i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. Om fastigheten inte omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten för avfallsslaget i fråga, ska nyttoavfallet föras till en ekopunkt eller avfallsstation. Nyttoavfall som omfattas av producentansvaret förs till den uppsamlingsplats som ordnats av producenterna. Förpackningsavfall förs till den uppsamlingsplats som ordnats av producenterna eller till avfallsbolagets uppsamlingsplats. Nyttoavfall som samlats in separat vid fastigheten får inte överlämnas till andra aktörer eller platser än avfallsbolagets eller producentens insamling. Andra aktörer får inte heller ta emot avfall från fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Som undantag till det ovannämnda, om producenten eller avfallsbolaget inte ordnar fastighetsvis transport av separat insamlat förpackningsavfall i området, får fastighetsägaren själv beställa avfallstransport för det och överlämna avfallet till avfallstransportföretaget för transport till en mottagningsplats som ordnats av producenten. I områden med sopsugssystem förs avfall som uppkommer på fastigheterna och som inte lämpar sig för sopsugssystemet till en områdesvis mottagningsplats som ordnats av tillhandahållaren av sopsugsinsamlingen eller en mottagningsplats som ordnats av producenten. Den som ordnar sopsugen ska informera om mottagningsplatsen för områdets nyttoavfall på anslagstavlor i byggnaderna i området och vid uppsamlingsplatser för sopsugen. Det som inte är separat insamlat nyttoavfall ska läggas i fastighetens restavfallskärl. Avfall som inte hör dit, till exempel farligt avfall eller annat avfall som inte lämpar sig för den fastighetsvisa avfallstransporten, får fock inte läggas i restavfallskärlet. Skyldighet till sortering och separat insamling av nyttoavfall som uppkommer vid boende 14 § I tätorter ska nyttoavfall som uppkommer vid boende sorteras i egna, fastighetsvisa avfallskärl under följande förutsättningar:

Avfallsslag insamling på fastigheten fram till 30.6.2021 insamling på fastigheten från och med 30.6.2021
Restavfall alltid alltid
Bioavfall 3 3
Kartongförpackningar och papp 10 5
Små metallföremål 10 5
Glasförpackningar 10 5
Plastförpackningar 10 5
Papper i enlighet med avfallslagen i enlighet med avfallslagen

undantag: Skyldigheten att samla in bioavfall, kartongförpackningar/papp, små metallföremål, glasförpackningar och plastförpackningar gäller inte fastigheter i glesbygdsområdet eller de tätorter som Kymmene avfallsnämnd särskilt befriat från denna skyldighet i enlighet med 45 §. Skyldigheten till separat insamling av bioavfall gäller inte fastigheter i tätorten som komposterar sitt bioavfall. Fastigheter som inte omfattas av ovannämnda skyldigheter till sortering och separat insamling kan välja att ansluta sig till fastighetsvis avfallstransport av nyttoavfall med ett gemensamt kärl eller ensamma genom att avtala om det med avfallsbolaget. Nyttoavfallet ska föras till bolagets eller producentens avfallshanteringssystem. I de småhusområden där avfallsbolaget ordnar flerfacksinsamling kan fastigheter ansluta sig till fastighetsvis avfallstransport av nyttoavfall (små metallföremål, glasförpackningar, kartongförpackningar och papper) genom att avtala om användningen av ett flerfackskärl med avfallsbolaget. Med flerfackskärl avses ett avfallskärl som har indelats i två eller fler volymdelar. Om en fastighet har anslutit sig till det bostadsområdesvisa avfallsinsamlingssystemet ska en separat insamling av nyttoavfall ordnas för området, om det sammanlagda antal 13 bostadslägenheter vid de fastigheter som utnyttjar avfallsinsamlingssystemet uppgår till minst det antal som föreskrivs i 1 momentet. Skyldighet till sortering och separat insamling av nyttoavfall som uppkommer vid boende för andra fastigheter som omfattas av kommunens avfallshanteringssystem 15 § Annat avfall än det som uppkommer vid boende, som behandlas i det kommunala avfallshanteringssystemet och som lämpar sig för nyttoanvändning ska sorteras i egna avfallskärl enligt följande:

Avfallsslag Ska samlas in på fastigheten om det uppkommer
Restavfall eller icke-återvinningsbart avfall alltid
Bioavfall* 20 kg/vecka
Kartongförpackningar och papp 20 kg/månad
Glasförpackningar 40 kg/månad
Små metallföremål 40 kg/månad
Plastförpackningar 20 kg/månad
Papper och kontorspapper i enlighet med avfallslagen
Energiavfall** om det behövs

*På fastigheter som har till exempel en matrestaurang, tillagnings- eller utdelningskök eller motsvarande ska allt matavfall sorteras i bioavfallet. Andra fastigheter som producerar bioavfall ska vid sorteringen av detta ta hänsyn till de bestämmelser som gäller animaliska biprodukter. **Avfall som lämpar sig för avfallsförbränningsanläggningen kan samlas in som energiavfall vid fastigheter där avfallet till största delen är rent energiavfall, till exempel smutsigt papper, kartong eller plast (ej PVC), trä, styrox, pappershanddukar eller kläder. Det återstående avfallet som inte lämpar sig för återvinning som energi eller material ska samlas in som icke-återvinningsbart avfall. Fastigheter som inte omfattas av de ovan nämnda sorterings- och insamlingsskyldigheterna kan välja att avtala om anslutning till fastighetsvis avfallstransport av separat insamlat nyttoavfall. Avtalet ska ingås med en avfallstransportör som finns i avfallshanteringsregistret. Även näringsverksamheter som producerar eller innehar avfall ska sortera allt avfall som lämpar sig för återvinning i separata avfallskärl så att en så stor del av avfallet som möjligt hamnar i återvinning.

Annat avfall som ska sorteras och samlas in separat 16 §

Farligt avfall ska samlas in separat och föras till behandling från alla fastigheter enligt de bestämmelser som finns i avfallslagen och -förordningen samt i dessa avfallshanteringsbestämmelser. Ris, kvistar och trädgårdsavfall som uppkommer vid bostadsfastigheter och som inte tas om hand på fastigheten på egen hand ska i första hand föras till avfallsstationer eller en annan insamling eller mottagningsplats som ordnats av Kymenlaakson Jäte Oy eller kommunen. Avfall som omfattas av producentansvaret, som elapparater, batterier och ackumulatorer samt förpackningar, ska samlas in separat och föras till en mottagningsplats som ordnats av producenten anordnat eller till ett mellanlager som ordnats av Kymenlaakson Jäte Oy. Om fastighetsägaren själv tar hand om avfallshanteringen av bygg- och rivningsavfall, hanteras det uppkomna avfallet i det kommunala avfallshanteringssystemet och det sorterade bygg- och rivningsavfallet förs till en mottagningsplats som anvisats av Kymenlaakson Jäte Oy eller kommunen. Om ingen mottagningsplats för bygg- och rivningsavfall har anvisats inom skäligt avstånd från bygg- eller rivningsplatsen, kan avfallet även föras till en mottagningsplats som uppehålls av en annan aktör som har miljötillstånd för att ta emot avfallet i fråga. I samband med rivningslovsansökan och -anmälan ska man inkomma med en redogörelse till kommunens byggnadstillsynsmyndighet om det avfall som uppkommer och göra en anmälan om hälso- eller miljöfarligt bygg- eller rivningsavfall (t.ex. asbest) och hur det kommer att behandlas. Om slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar som uppkommer vid boende föreskrivs i 8 kapitel i dessa avfallshanteringsbestämmelser.

Behandling av avfall vid fastigheten på egen hand

Kompostering 17 §

På fastigheten får man kompostera bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och underhållas så att den inte orsakar olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. Komposteringen får inte orsaka nedskräpning. Endast komposterbart avfall får läggas i komposten. Kompostbehållaren får även vara gemensam för flera närliggande fastigheter. Bioavfall från livsmedel får endast komposteras i för ändamålet avsedda kompostbehållare som är förslutna, har en bra ventilation och som inte kan nås av skadedjur. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningar och hållas i skick. En kompostbehållare som används för kompostering av livsmedelsavfall året runt ska vara värmeisolerad. För kompostering på fastigheter som används sommartid får även en kompostbehållare utan värmeisolering användas. Avfall från torrtoaletter, avföring från husdjur och slam från minireningsverk som avses i 34 § i dessa bestämmelser får komposteras i en för ändamålet avsedd sluten kompostbehållare som har en bra ventilation, som inte nås av skadedjur och vars avrinningsvatten inte kan hamna i marken. En torrtoalett eller kompostbehållare för avfall 15 AVFALLSHANTERINGSBESTÄMMELSER | 26.9.2019 från torrtoaletten ska skötas så att den inte orsakar varken lukt- eller någon annan olägenhet för hälsan eller miljön. För att undvika luktproblem ska man använda tillräckligt med strömaterial i torrtoaletten eller kompostbehållaren för toalettavfall. Komposteringstiden för fekalt avfall är minst ett år. En torrtoalett, en kompostbehållare som är avsedd efterkompostering av avfall från torrtoaletten eller en kompostbehållare för kompostering av avföring från husdjur får inte placeras i ett i en detaljplan med rättsverkningar fastställt översvämningsområde. Nya torrtoaletter och kompostbehållare får inte placeras närmare än 20 meter från vattendrag och inte närmare än 5 meter från tomtgränsen utan grannens medgivande. Torrtoaletter, komposter och kompostbehållare ska placeras på tillräckligt avstånd från hushållsvattenbrunnar. Okomposterat avfall från en torrtoalett får varken grävas ned i marken eller läggas i avfallskärl för restavfall eller bioavfall. Fastighetsinnehavaren ska kompostera sitt torrtoalettavfall. Kompostering av annat än livsmedel- och toalettavfall vid småhusfastigheter ska anmälas till Kymmene avfallsnämnd. I samband med anmälan ska minst två ansvarspersoner för komposteringen utses. Trädgårdsavfall och små mängder slam från sedimenteringstankar för grått avfallsvatten, massor från fosforavskiljningsbrunnar, lakvatten som lagrats i minst ett år och urin som lagrats i minst en månad får komposteras i en kompostbehållare, trä- eller metallram eller kompoststräng. Trädgårdsavfall får inte föras till parker eller andra allmänna eller privata områden. Trädgårdsavfall som inte komposteras eller på annat sätt tas om hand på egen hand ska föras till en plats som anvisats av kommunen eller av Kymenlaakson Jäte Oy. Komposten får inte tas ur kompostbehållaren förrän avfallet har förmultnat. Förmultnad kompost får efterkomposteras utanför kompostbehållaren med iakttagande av tillräcklig omsorg. Det är förbjudet att använda en avfallskvarn som anslutits till det kommunala avloppssystemet. Det är förbjudet att hälla fett och lägga annat bioavfall i avloppet.

Förbränning av avfall 18 §

Det är förbjudet att bortskaffa avfall genom att bränna upp det. Förbudet gäller inte sådan återvinning av avfall för vilket man har beviljats miljötillstånd eller annat godkännande av myndighet. I eldstäder i fastigheten får man i samband med uppvärmning bränna obehandlat träavfall, torrt ris och kvistar samt obetydliga mängder papper och kartong som inte lämpar sig för återvinning. Utanför stadsplanerat område får man genom öppen förbränning bränna obehandlat trä, torrt ris och kvistar samt giftfritt och brännbart material från jord- och skogsbruket, såsom torr halm och avverkningsavfall. Förbränningen får inte orsaka rök-, sot-, lukt-, eller hälsoproblem för grannarna eller omgivningen.

Nedgrävning av avfall 19 §

Det är förbjudet att gräva ner avfall i marken. Det är tillåtet att begrava döda sällskapsdjur i hela landet i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska husdjur i första hand förstöras genom nedgrävning eller kremering. Döda små husdjur och vilda smådjur som inte misstänks vara förenade med risk för en sjukdom som kan smitta människor eller djur kan också läggas i fastighetens restavfallskärl. Närmare instruktioner för nedgrävning eller annan destruering av döda produktionsdjur (inkl. husdjurshöns och minigrisar) finns i lagstiftningen eller fås av kommunalveterinären.

Avfallskärl

Typer av avfallskärl vid fastighetsvis avfallstransport 20 §

En fastighetsinnehavare ska ha ett tillräckligt antal avfallskärl för insamling av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. Ett avfallskärl ska vara lämpligt med tanke på det avsedda avfallsslaget och ha en lämplig storlek med tanke på den mängd avfall som uppkommer på fastigheten. Avfallskärlen ska dimensioneras så att de alltid går att stänga med tanke på tömningsintervallerna. Som avfallskärl ska man använda kärl som uppfyller gällande standarder för avfallskärl och lämpar sig för avfallsinsamlings- och avfallstransportsystemet: 1) Avfallskärl på 120–700 liter försedda med lock, handtag och hjul, som kan flyttas för hand och som lämpar sig för maskinell lastning och tvätt. Sopsäcksställningar får inte användas. 2) Containrar med lock som lämpar sig för maskinell lastning på fastigheten eller för transport av avfallet till behandlingsplatsen 3) Djupbehållare som töms maskinellt i en sopbil på fastigheten 4) Andra lämpliga avfallskärl för tillfällig insamling av exceptionella avfallsföremål eller mycket stora avfallsmängder I den kommunala avfallstransporten kan Kymenlaakson Jäte Oy och i den av fastighetsinnehavaren ordnade avfallstransporten transportföretagaren godkänna att även andra avfallskärl används på en fastighet, förutsatt att detta inte försvårar insamlingen, orsakar fara för miljön eller äventyrar arbetarskyddet.

Märkning av avfallskärl 21 §

Om det finns fler än ett avfallskärl vid avfallspunkten ska avfallskärlen förses med tillräckligt stora textdekaler som fästs på locket eller framsidan av avfallskärl och som anger det insamlade avfallsslaget. Avfallsslaget ska anges med de benämningar som används i dessa avfallshanteringsbestämmelser. Ett avfallskärl som inte är placerat i omedelbar närhet av en fastighet ska dessutom märkas individuellt till exempel med en märkning som motsvarar fastighetens nummer eller bokstav.

Användning av avfallskärl 22 §

I ett avfallskärl får man endast lägga avfall som är avsett för kärlet. För att undvika nedskräpning eller nedsmutsning av avfallskärlet ska avfallet vid behov förpackas innan det läggs i avfallskärlet. Finfördelat och dammande avfall ska förpackas tätt innan det läggs i avfallskärlet. Löst avfall får inte placeras i restavfallskärlet, om det stör lastningen eller den fortsatta behandlingen av avfallet. Bioavfallet ska packas i en biologiskt nedbrytbar påse innan det läggs i bioavfallskärlet. Av hygienskäl rekommenderas dessutom användningen av en biologiskt nedbrytbar skyddssäck i bioavfallskärlet. Om bioavfallet är vätskehaltigt ska kärlet ej fyllas helt för att möjliggöra tömning. Kymenlaakson Jäte Oy ger närmare aktuella instruktioner om hur bioavfallet ska förpackas. Ett avfallskärl som flyttas för hand får inte fyllas så att tömningen orsakar en arbetssäkerhetsrisk för den som ska tömma den på grund av förhållandena på platsen, avfallskärlets konstruktion och avfallets vikt eller andra egenskaper. Fulla avfallskärl som är avsedda att flyttas får väga högst 60 kg. Då avfallet undantagsvis inte ryms eller av andra orsaker inte kan läggas i avfallskärlet ska sådant extra avfall förpackas, märkas för bortförsel och placeras i omedelbar närhet till fastighetens avfallskärl. Säcken för extra avfall får väga högst 15 kg. Även extraavfallet ska till sin beskaffenhet, storlek och mängd lämpa sig för hantering i den ordinarie fastighetsvisa avfallstransporten. Sådant som inte är avsett att forslas bort som avfall får inte placeras i den omedelbara närheten av en uppsamlingsplats eller ett avfallskärl avsedda för fastighetens avfall. Följande får inte läggas i avfallskärl som omfattas av fastighetsvis avfallstransport: 1) avfall som orsakar brand- eller explosionsfara 2) farligt avfall eller läkemedel 3) special- eller riskavfall 4) toalettavfall 5) avfall i flytande form, med undantag för bioavfall 6) sandningssand eller jordmaterial 7) bygg- och rivningsavfall 8) föremål eller ämnen som på grund av sin vikt, storlek, form, hållfasthet eller annan orsak kan skada den som lämnar avfallet, avfallstransportören, avfallskärlet, sopbilen eller vidarebehandlaren av avfallet eller som märkbart kan försvåra lastning och lossning av avfallet. Vid insamling, transport och behandling av avfall som avses ovan under punkter 1–8 ska man iaktta separata bestämmelser samt myndigheters order och instruktioner. Kall aska och sot får läggas i avfallskärlet för restavfall i en tät och hållbar förpackning. Askan måste vara fullständigt glödfri och avsvalnad.

Tömningsintervallet för avfallskärl 23 §

Avfallskärl som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten ska tömmas så ofta att avfallskärlet inte orsakar nedskräpning eller lukt- eller andra problem för miljön eller hälsan. Avfallskärlen för kommunalt avfall ska tömmas enligt följande: Restavfallskärl ska tömmas minst varannan vecka. Vid behov ska avfallskärlet tömmas oftare. Vid separat insamling av bioavfall ska bioavfallskärlen tömmas enligt följande: – På fastigheter med 1–5 bostäder ska bioavfallskärlet tömmas minst varannan vecka. – På fastigheter med minst 6 bostäder ska bioavfallskärlet tömmas minst varje vecka under sommarhalvåret (veckorna 18–40) och minst varannan vecka under vinterhalvåret (veckorna 41–17). När man använder ett djupinsamlingskärl eller en kyld container som avfallskärl ska restavfallskärlet tömmas minst var fjärde vecka. Motsvarande djupinsamlingskärl eller nedkyld container för bioavfall ska tömmas minst varannan vecka under sommarhalvåret (veckorna 18–40) och minst var fjärde vecka under vinterhalvåret (veckorna 41–17). Avfallskärlen för nyttoavfall ska tömmas regelbundet och enligt behov, dock minst 4 gånger om året. Om avfallskärlet för separat insamlat nyttoavfall blir fullt får detta inte leda till att nyttoavfallet läggs ihop med restavfallet.
Förlängning av tömningsintervallet för restavfallskärlet:
1) På en fastighet med högst två boende kan tömningsintervallet för restavfallskärlet under vinterhalvåret (veckorna 41–17) förlängas till fyra veckor. En skriftlig anmälan om detta ska göras till Kymenlaakson Jäte Oy i områden som hör till den kommunala avfallstransporten och till Kymmene avfallsnämnd i områden där avfallstransporten ordnas av fastighetsinnehavaren.
2) Om bioavfallet komposteras på fastigheten eller fastigheten omfattas av separat insamling av bioavfallet kan tömningsintervallet för restavfallskärlet förlängas – till fyra (4) veckor genom en skriftlig anmälan till Kymenlaakson Jäte Oy i områden som hör till den kommunala avfallstransporten och till Kymmene avfallsnämnd i områden där avfallstransporten ordnas av fastighetsinnehavaren – till en längre period än fyra (4) veckor, högst tolv (12) veckor, genom att ansöka om undantag från dessa avfallshanteringsbestämmelser hos Kymmene avfallsnämnd. Vid fritidsbostäder som endast nyttjas sommartid ska avfallskärlet för restavfall tömmas minst 2 gånger under sommarhalvåret (veckorna 18–40). Om tömningsintervallet orsakar miljö- eller hälsoproblem kan kommunens miljöskyddsmyndighet kräva att fastigheten övergår till ett kortare tömningsintervall.  

Rengöring och underhåll av avfallskärl 24 §

Det är innehavaren av avfallskärlet som ansvarar för rengöring och underhåll av avfallskärlet. Restavfallskärlet ska rengöras minst en gång om året och bioavfallskärl minst två gånger om året. Andra avfallskärl ska rengöras när det behövs, sådana som är avsedda för förorenande avfall minst en gång om året.

Uppsamlingsplatser för avfall

Placering av avfallskärl vid fastigheten 25 §

Vid planeringen av en fastighet är planeraren skyldig att ta reda på och hänsyn till dimensionerings- och bärighetskraven för avfallshanteringen och avfallstransporten. Körvägen till fastigheten måste kunna bära sopbilens vikt och vara tillräckligt bred. Om fastigheten saknar en lämplig uppsamlingsplats ska man ordna en uppsamlingsplats på en annan lämplig plats i omedelbar närhet av fastigheten. Att anlägga en uppsamlingsplats kräver medgivande från markägaren. Uppsamlingsplatsen Avfallskärlen ska placeras på ett jämnt, vågrätt underlag som tål slitage och håller för flyttning av kärlen. Innehavaren av avfallskärlen ska se till att kärlen inte kan röra sig och att locken håller sig slutna i alla väderleksförhållanden. Avfallskärlen ska placeras tillräckligt långt ifrån fastigheternas luftintag och bostädernas fönster. För tömning ska hjulförsedda avfallskärl som flyttas för hand placeras så att sopbilen kommer obehindrat och säkert fram så nära som möjligt, på högst 10 meters avstånd från kärlen. Avfallsbehållare som inte kan flyttas för hand ska placeras så att sopbilen obehindrat kan komma åt att tömma dem. Om fastighetsinnehavaren inte kan ordna en uppsamlingsplats som lämpar sig för sopbilen, kan fastigheten anslutas som användare till en låst, gemensam uppsamlingsplats som ordnas av kommunen i ett område där kommunen eller avfallsbolaget ordnat en sådan tjänst. Fastigheter som ansluts till en låst uppsamlingsplats:

 • Fastigheter belägna på öar, om fastighetsinnehavaren av en motiverad anledning inte kan ordna ett kärl i båthamnen eller vid korsningen av en farbar väg • Fastigheter på fastlandet längs vägar som inte är framkomliga (saknar tillräcklig bärighet och bredd) för sopbilen och som saknar lämplig plats för ett avfallskärl i närheten av fastigheten • Fastigheter med en tillfartsväg som saknar vändplats, där backningssträckan blir över 50 meter och där vägkorsningen saknar plats för ett avfallskärl.

Avfallskärlen kan även placeras i en inhägnad, ett skjul eller ett separat avfallsrum, dit man har tillträde direkt utifrån utan tröskel, trappa eller annat hinder. Inhägnaden, skjulet och avfallsrummet ska dimensioneras så att avfallstransportören kan komma åt att tömma avfallskärlen för olika avfallsslag utan att behöva flytta på de övriga kärlen. Avfallsskjulet ska ha tillräcklig belysning. Ett i fastigheten placerat avfallsrum ska ha tillräcklig ventilation, belysning och avlopp. Platser för avfallsinsamling får inte användas för annan lagring. Man får inte lämna avfall eller saker som inte är avsedda att föras bort med den fastighetsvisa avfallstransporten på uppsamlingsplatsen. Flyttningsleder för avfallskärlen De områden och leder där avfallskärlen flyttas för lastning och transport av avfall ska vara tillräckligt bärkraftiga, jämna och hårda till ytan. Områdena och leden ska vara tillräckligt väl belysta. Om passagen som används för flyttning av avfallskärlen lutar mer än 1:5 eller har trösklar, portar eller andra hinder som äventyrar arbetarskyddet för den som tömmer avfallskärlet ska fastighetsinnehavaren se till att det finns konstruktioner eller anordningar som underlättar arbetet. Om avfallskärlen står på en lastbrygga eller annan upphöjning ska det finnas en ramp eller lyftanordning för tömning. Fastighetsinnehavaren ska se till att passagen till avfallskärlen och uppsamlingsplatsen för avfallet hålls rena och i skick. Snöröjning och halkbekämpning ska skötas så att det är tryggt att flytta och tömma avfallskärlen.  

Låsning av uppsamlingsplatsen eller avfallskärlet 26 §

Om avfallskärlet, avfallsutrymmet, bommen, porten eller liknande på en fastighet som omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten hålls låst ska låset serieläggas enligt instruktioner från Kymenlaakson Jäte Oy. Om fastigheten använder lås som inte är serielagt enligt instruktioner från Kymenlaakson Jäte Oy ska fastighetsinnehavaren överlämna ett tillräckligt antal nycklar till Kymenlaakson Jäte Oy. För användning av annan nyckel debiteras ett tillägg enligt taxa. Fastighetsinnehavaren ansvarar för kostnaderna för att installera, serielägga och underhålla låsningen samt för låsningens funktion. Om fastigheten omfattas av avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavaren är fastighetsinnehavaren skyldig att komma överens om låsningen med avfallstransportföretaget.

Områdesvisa avfallsuppsamlingsplatser 27 §

Bestämmelserna för områdesvisa uppsamlingsplatser gäller på områdesvisa mottagningsplatser för avfall eller produkter som samlas in för återvinning som ordnas av både producentsammanslutningar och eventuella andra aktörer. Områdesvisa uppsamlingsplatser är bl.a. gemensamma låsta uppsamlingsplatser, uppsamlingsplatser som upprätthålls av producentsammanslutningar för förpackningsavfall (s.k. ekopunkter), uppsamlingsplatser för kasserade pappersprodukter som upprätthålls av pappersproducentsammanslutningar samt områdesvisa uppsamlingsplatser som upprätthålls för produkter som kan återanvändas. Till en områdesvis uppsamlingsplats får man endast föra avfall som det finns ett insamlingsredskap för vid avfallspunkten. Vid förläggning och anläggning av en områdesvis mottagningsplats ska man följa anvisningar från kommunen i fråga och komma överens med mark- eller fastighetsägaren. Den som ansvarar för den områdesvisa mottagningsplatsen ska ta hand om underhållet, rengöringen och tömningen så att mottagningsplatsen inte orsakar hälsofara eller nedsmutsning eller nedsmutsning eller nedskräpning av miljön. Den som ansvarar för mottagningsplatsen är skyldig att hålla mottagningsplatsen och dess omgivning rena och i skick samt tömma insamlingsredskapen tillräckligt ofta för att avfallet ska få plats. Kontaktuppgifterna till den ansvariga aktören ska finnas tillgängliga på den områdesvisa mottagningsplatsen. På allmänna platser är det förbjudet att lämna avfall utanför insamlingsredskapet.

Avfallstransport

Lastning av avfall 28 §

Lastning av avfall vid en bostadsfastighet eller i dess närhet är tillåtet från måndag till lördag klockan 6.00–22.00 och på söndagar och söckenhelger klockan 10.00–20.00. På långfredagen, självständighetsdagen 6.12 och juldagen 25.12 får avfall inte lastas. En tillfällig uppsamling av avfall i ett större transportredskap är tillåtet om markägaren ger tillstånd till placeringen av transportredskapet eller avfallskärlet. Det uppsamlade avfallet ska forslas bort omedelbart efteråt. Lastningen eller insamlingen av avfall får inte orsaka nedskräpning eller annan miljö- eller hälsorisk.

Transport av avfall 29 §

Avfallet ska transporteras i sådan behållare eller täckas över så att det inte medför risk för olyckor och inte kan spridas i miljön under transporten. När man transporterar dammande, lätt, finkornigt eller flytande avfall ska man säkerställa att avfallsbehållaren är tät. Olika avfallsslag som samlats in separat ska hållas separata under transporten. Avfallets överlämnare, transportör och mottagare ska känna till det eventuella kravet att upprätta ett transportdokument i enlighet med avfallslagen och avfallsförordningen.

Transportregistret och lämnande av uppgifter 30 §

För avfall som transporteras i avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren ska avfallstransportören lämna tömningsuppgifter som är specificerade per fastighet och avfallsslag. Uppgifterna ska levereras till Kymmene avfallsnämnd minst en gång om året eller enligt det schema som avfallsnämnden förväntar sig. Vad uppgifterna ska innehålla föreskrivs i avfallsförordningen. Uppgifterna ska levereras elektroniskt i ett format som kan bearbetas i ett ordbehandlings- eller kalkylprogram. Uppgifterna ska kunna bearbetas utan tilläggsprogram eller kodverktyg.

Mottagnings- och hanteringsplatser för avfall 31 §

Avfallstransportören ska transportera avfall som omfattas av den kommunala hanteringen av kommunalt avfall till de allmänna mottagningsplatser som anvisats av Kymenlaakson Jäte Oy. Allmänna mottagningsplatser är Kymenlaakson Jäte Oy:s avfallscentral och andra av Kymmene avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte Oy godkända mottagningsplatser för avfall. Separat insamlat förpackningsavfall ska transporteras till en av producenterna anvisad mottagningsplats. Det ska finnas en lista över allmänna mottagnings- och behandlingsplatser på Kymenlaakson Jäte Oy:s webbplats. Avlämning av avfall till allmänna mottagnings- och behandlingsplatser är tillåtet enligt anvisningar från platsens innehavare och enligt gällande öppettider. En mottagnings- eller behandlingsplats kan vägra att ta emot avfall om avfallet inte uppfyller mottagningsplatsens mottagningsvillkor eller om platsen inte är godkänd som mottagnings- eller behandlingsplats för avfallsslaget i fråga. Avfallet kan skickas tillbaka till avsändaren på dennes bekostnad. Det är inte tillåtet att till mottagnings- och behandlingsplatserna tillsammans med det blandade kommunala avfallet föra avfall som det har ordnats en annan mottagningsplats för. Mottagning av avfall kan undantagsvis avbrytas om fortsatt mottagning av avfall orsakar fara för miljö eller hälsa.

Avbrott i den fastighetsvisa avfallstransporten 32 §

Den fastighetsvisa avfallstransporten kan avbrytas på viss tid när en fastighet som är bebodd året om inte ska används under en längre tid, till exempel på grund av arbetskommendering, semesterresa eller annan orsak. Avfallskärlet måste tömmas innan avfallstransporten avbryts. Begäran om avbrott ska lämnas till transportarrangören minst en vecka före första tömning som avbrottet gäller. Om kortare avbrott avtalas med den ansvariga för avfallstransporten. Den transportansvariga ska meddela Kymmene avfallsnämnd om avbrotten. Förutsättningen för ett avbrott är att fastigheten inte kommer att användas under denna tid. Om avbrottet varar över sex månader ska man ansöka om undantag från dessa avfallshanteringsbestämmelser hos Kymmene avfallsnämnd. Avbrott i transport av slam som uppkommer vid boende kräver alltid tillstånd från Kymmene avfallsnämnd.

Slam som uppkommer vid boende och annat slam som hanteras som kommunalt avfall

Tömningsintervaller och transport av slam för behandling 33 §

Med slam som uppkommer vid boende avses slam från sedimenteringstankar och – brunnar, minireningsverk och motsvarande behandlingssystem för avloppsvatten samt slam från slutna tankar. Slam från sedimenteringstankar, slamutrymmen i minireningsverk och andra motsvarande behållare ska tömmas vid behov, dock minst en gång om året. Avloppsvattenslam från sedimenteringstankar och motsvarande behållare som endast innehåller gråvattenslam ska tömmas vid behov, dock minst vart tredje år. Slutna tankar och deras fyllnadsgrad samt nivåvaktens funktion ska följas upp regelbundet, minst en gång om året. Slutna tankar ska tömmas vid behov.
Sandavskiljningsbrunnar, oljeavskiljningsbrunnar och fettavskiljningsbrunnar samt nivåvakterna i dem ska kontrolleras regelbundet, minst en gång om året. Sand- och oljeavskiljningsbrunnar ska tömmas vid behov och fettavskiljningsbrunnar minst en gång om året.
Fosforavskiljningsbrunnar ska kontrolleras regelbundet, minst en gång om året, och tömmas vid behov. Avloppsslam, avloppsvatten från slutna tankar och slam från slamavskiljare får endast lämnas för transport till en aktör som finns i avfallshanteringsregistret. Det ska finnas transportdokument för tömningarna. Slammet enligt ovan ska föras till en mottagningsplats som anvisats av Kymenlaakson Jäte Oy eller kommunen och som innehar återvinningstillstånd.  

Egen behandling av slam 34 §

Det är förbjudet att behandla slam på egen hand med undantag för de situationer som tas upp i denna paragraf. Behandling av avloppsslam på egen hand ska meddelas skriftligt till Kymmene avfallsnämnd. Slam som uppkommer vid eget boende får efter behandling spridas som gödsel på en åker som man äger eller har i sin besittning och som inte är belägen på ett klassificerat grundvattenområde. Före spridning ska avloppsslammet ska alltid förbehandlas genom kalkstabilisering eller någon annan metod som följer gällande bestämmelser. Vid slambehandling och användning av slam på åkrar ska lagen och förordningen om gödselfabrikat samt nitratförordningen och jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat iakttas. Avloppsslam eller avloppsvatten från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och motsvarande får inte spridas i skog eller övrig terräng. Små mängder slam som uppstår i avloppsvattensystemet (minireningsverk, slamavskiljare) får komposteras på fastigheten enligt 17 § om slammet finns i fast form, liksom massor från fosforavskiljningsbrunnar och gråvattenfilter. Mängden slam anses vara liten om det uppkommer mindre än 40 liter per tömningstillfälle och mindre än 160 liter per år. Fastigheter som bara har tillgång till inburet vatten får kompostera slammet från sitt avloppsvattensystem på fastigheten. Torrtoalettavfall ska komposteras på fastigheten enligt 17 § eller föras till en av Kymenlaakson Jäte Oy eller kommunen anvisad plats.

Förhindrande av nedskräpning

Avfallshantering vid publikevenemang 35 §

Den som arrangerar ett publikevenemang ansvarar för avfallshanteringen under evenemanget. Som arrangör räknas även sammankallaren till tillställningen eller evenemanget. Arrangören ansvarar även för att informera om avfallshanteringen under evenemanget och för att avfallet sorteras och samlas in i separata kärl i enlighet med dessa avfallshanteringsbestämmelser. Det ska finnas tillräckligt med avfallskärl i området. Städningen av området och tömningen av avfallskärlen ska ske omedelbart efter att evenemanget avslutats, alltid när avfallskärlen blir fulla samt vid behov. Under evenemang som pågår i flera dagar ska området städas upp dagligen. Vid publikevenemang ska återvinningsbart avfall samlas in i separata kärl om mängden avfall som uppkommer under evenemanget motsvarar minst det som anges i 15 §. Vid publikevenemang ska man, där det är tillämpligt, följa Valviras anvisning 14/2011 om hygien och avfallshantering på publika evenemang.

Förhindrande av nedskräpning i allmänna områden 36 §

På allmänna platser är det förbjudet att lägga avfall utanför avfallskärlet. Om avfallskärlet är fullt ska detta meddelas till aktören som ansvarar för underhållet av avfallskärlet. Den som underhåller avfallskärlet ska se till att tömningsintervallet är lagom och att området hålls rent.

Farligt avfall och specialavfall

Hantering av farligt avfall 37 §

Olika slags farligt avfall ska sorteras och samlas in separat. Farligt avfall som samlas in och förvaras på fastigheten ska föras till avsedda mottagningsplatser minst en gång om året. Farligt avfall transporteras inte i den fastighetsvisa avfallstransporten. Farligt avfall som uppkommer vid boende samt jord- och skogsbruket ska föras till mottagningsplatser eller insamlingar som ordnas av Kymenlaakson Jäte Oy eller kommunen. När det gäller stora partier farligt avfall ska man avtala med mottagaren om leveransen i förväg. Farligt avfall som omfattas av producentansvaret (el- och elektronikskrot samt batterier och ackumulatorer) ska föras till av producenterna ordnade mottagningsplatser. Läkemedelsavfall ska levereras till ett av kommunens eller Kymenlaakson Jäte Oy:s anvisat avtalsapotek. Farligt avfall som uppkommer vid andra fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen och vid näringsverksamhet ska lämnas till en mottagare som har rätt att ta emot avfallet. Om förpackning och märkning av farligt avfall föreskrivs i 8 och 9 § i avfallshanteringsbestämmelserna. Farligt avfall ska förpackas i den ursprungliga förpackningen om detta är möjligt och säkert. Impregnerat virke behöver inte packas, men det ska hållas åtskilt från annat avfallsvirke och levereras till godkända mottagningsplatser. De vanligaste formerna av farligt avfall är

 • tungmetallbatterier
 • olika ackumulatorer (även apparater med inbyggda batterier)
 • lysrör och kvicksilverlampor
 • elapparater
 • färg, lack, lim och lösningsmedel
 • vissa rengöringsmedel
 • impregnerat trä
 • bekämpningsmedel
 • spillolja och oljigt avfall
 • läkemedelsavfall
 •  

Insamling av farligt avfall på fastigheter 38 §

Insamling av farligt avfall på andra fastigheter än egnahems- och parhusfastigheter ska ske i ett enskilt låst eller bevakat utrymme. Alternativt ska det farliga avfallet samlas upp i skåp och kärl från vilka avfallet inte kan avlägsnas fritt. Det ska finnas ett eget märkt avfallskärl för varje slag av farligt avfall. Farligt avfall i flytande form ska förvaras i hela, tätt förslutna kärl som är avsedda för ändamålet. Kärl som innehåller farligt avfall i flytande form ska placeras på ett täckt underlag försett med kanter och av ett material som vätskan inte kan tränga igenom. Fastighetsinnehavaren ska placera anvisningar om uppsamlingsplatsen för farliga avfall på en plats där de är synliga för alla som använder utrymmet. Dessutom ska fastighetsinnehavaren informera dem som använder uppsamlingsplatsen om hur insamlingen av farligt avfall har ordnats på fastigheten. Om lagret för farligt avfall på fastigheten inte har inkluderats i fastighetens räddningsplan ska man göra en anmälan om lagret till räddningsverket.

Asbest 39 §

Asbestavfall får inte finnas i avfallslasten uppblandat med det övriga avfallet. Asbestavfallet ska packas i täta förpackningar som tål transport. Asbestförpackningen ska märkas tydligt med texten ”Asbestavfall”. Förpackningarna ska hanteras försiktigt och noggrant för att förhindra att de går sönder. Asbestavfall får endast levereras till Kymenlaakson Jäte Oy:s avfallscentral i Keltakangas eller en annan mottagningsplats som innehar tillstånd. När man levererar asbest till avfallscentralen ska personalen underrättas om lasten. Vid avfallscentralen ska asbestavfallet lastas av på anvisad plats.

Specialavfall 40 §

Specialavfallet ska hållas åtskilt. Det ska förpackas i hållfasta och tätt förslutna kärl. Kärlen ska märkas med avfallets beskaffenhet samt med den risk som avfallet eventuellt kan orsaka och de åtgärder som risken föranleder. Förorenad jord ska föras till en behandlings- eller mottagningsplats som miljöskyddsmyndigheten godkänt. Man ska avtala med mottagaren i förväg om leverans av specialavfall och förorenad jord för behandling innan man börjar föra dit avfallet.

Farligt avfall och specialavfall från hälso- och sjukvården 41 §

Farligt avfall och specialavfall från hälso- och sjukvården får inte läggas i fastighetens avfallskärl. Specialavfall från hälso- och sjukvården ska förpackas och förpackningarna märkas enligt gällande bestämmelser. Biologiskt eller smittfarligt avfall får inte grävas ner, utan det ska föras till förbränning eller annan lämplig behandling. Vassa föremål ska packas och föras till lämplig behandling.

Övriga bestämmelser

Fastighetsinnehavarens informationsskyldighet 42 §

Fastighetsinnehavaren ska informera dem som bor och arbetar på fastigheten om hur sortering, insamling och transport av avfall sker i enlighet med dessa bestämmelser och följa upp hur avfallshanteringen genomförs på fastigheten. Informationens innehåll får inte strida mot dessa avfallshanteringsbestämmelser eller anvisningar som lämnats av Kymenlaakson Jäte Oy. I näringsverksamhet gäller informationsskyldigheten avseende avfallshantering till den del som dessa avfallshanteringsbestämmelser tillämpas på näringsverksamhetens avfallshantering. Fastighetsinnehavaren ska meddela ändrade kontaktuppgifter till Kymmene avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte Oy.

Tillsyn av avfallshanteringsbestämmelserna 43 §

Tillsynsmyndigheten som övervakar att dessa bestämmelser efterlevs är kommunernas miljöskyddsmyndigheter och de regionala NTM-centralerna.

Tvångsåtgärder och påföljder 44 §

Om påföljderna för brott mot eller försummelse av dessa bestämmelser föreskrivs i avfallslagen och övrig lagstiftning. Vid underlåtenhet att följa avfallshanteringsbestämmelserna kan tillsynsmyndigheten meddela ett åläggande för att rätta till situationen. Om verksamheten som strider mot avfallshanteringsbestämmelserna fortsätter kan tillsynsmyndigheten inleda ett förfarande med förvaltningstvång.

Undantag från avfallshanteringsbestämmelserna 45 §

Kymmene avfallsnämnd kan genom sitt beslut i enskilda fall och av särskilda berättigade skäl bevilja ett undantag från dessa avfallshanteringsbestämmelser. Kymmene avfallsnämnd kan besluta att undanta områden från avfallstransport eller skyldighet till separat insamling i enlighet med 35 § i avfallslagen. Avfallsnämnden kan inte besluta om undantag från skyldigheten att i enlighet med avfallslagen ansluta sig till ordnad avfallstransport. Undantag från avfallshanteringsbestämmelserna får inte äventyra en lämplig avfallshantering, medföra risk eller skada för miljön eller hälsan eller förorsaka nedskräpning.

Ikraftträdande 46 §

Dessa avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft den 1 januari 2020 oavsett eventuellt sökande av ändring och upphäver Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser som trädde i kraft den 1 maj 2015.

Övergångsbestämmelser 47 §

Insamling av plastförpackningar på fastigheter enligt 14 § ska inledas senast den 1 juli 2020. Skyldigheten till separat insamling av avfallsslag enligt 14 § skärps från och med den 1 juli 2021 från fastigheter med tio till fastigheter med minst fem (5) lägenheter.

Ordnande av fritidsbostäders avfallshantering

Fastighetens avfallshantering ska ordnas där avfallet uppstår. En grundregel är att avfallskärlet ska placeras så nära att man kan ta dit avfallet till fots.

Fastigheter som ligger nära varandra kan ha privata gemensamma kärl eller avfallssammanslutningar. Villkoren för dessa påverkas av fastigheternas läge och avtalet mellan fastigheterna. Till exempel nära grannar eller fastigheter med högst fem kilometers farväg till gemensamt insamlingsredskap kan avtala om ett gemensamt insamlingsredskap.

Se beslutet om ordnande av fritidsbostäders avfallshantering (Kymmene avfallsnämnd 37 § 22.9.2016).

 

Avvikelser från avfallsbestämmelserna

Observera att en fastighet enligt avfallslagen inte kan befrias från avfallshanteringen med motiveringar som en liten mängd avfall, obetydligt bruk av fastigheten, fastighetsägarens ålder eller hälsotillstånd samt hantering och transport av avfall på egen hand.

Principerna för jämkning av avfallsavgifterna

I lagens mening skulle särskilda skäl för att låta bli att ta ut grundavgiften vara:

Innehavaren av bostadsbyggnaden vårdas på institution. I ansökan ska man påvisa att bostaden inte används som någon annans fritids- eller stadigvarande bostad under institutionsvården.

Fastighetens bostadsbyggnad eller fritidsfastigheten är obeboelig eller kommer att rivas, och innehavaren har inget behov av avfallshanteringstjänster. En bevislig redogörelse för fastighetens obrukbarhet ska lämnas till avfallshanteringsmyndigheten. Redogörelsen kan t.ex. utgöras av ett utlåtande från kommunens byggnadstillsyn eller miljömyndighet alternativt foton.

Flera bostads- eller fritidsbyggnader med samma ägare bildar en helhet eller en tomt som används av ett hushåll. Grundavgiften tas bara ut för en bostad.

Principerna för beslut om avfallskärlets tömningsintervall

Tömningsintervallet kan med avfallshanteringsmyndighetens beslut förlängas till maximalt tolv (12) veckor.

Förutsättningen för förlängt tömningsintervall vore att:

Mängden avfall är liten och bioavfallet komposteras enligt bestämmelserna i en komposterare som är avsedd för livsmedelsavfall och skyddad mot skadedjur. Dessutom ska avfallshanteringen ske enligt avfallshanteringsbestämmelserna.

Som tömningsintervall längre en två veckor godkänns 4, 8 eller 12 veckor. Grunden för dessa tidsintervall är sopbilarnas cirkulationsschema.

Grunderna för avbrytande av tömningarna

Den fastighetsvisa avfallstransporten kan avbrytas för en viss tid, om en bostadsfastighet som är avsedd för stadigvarande boende bevisligen inte används alls under en längre tid (t.ex. på grund av en omfattande renovering eller boende utomlands under en viss tid). Förutsättningen för avbrottet är en tillförlitlig redogörelse för att fastigheten inte utnyttjas.

Övrig avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna

I andra situationer som gäller avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna skulle ett undantag endast beviljas om det krävs för ändamålsenligt ordnande av avfallshanteringen på fastigheten och om avvikelsen inte leder till olägenhet för hälsan eller miljön.

I enskilda fall är det av ett speciellt skäl möjligt att bevilja en avvikelse även gällande annat än avfallskärlets tömningsintervall. Avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna kan beviljas då avvikelsen gäller hanteringen av avfall på egen hand, avfallskärl, avfallsinsamlingsplats eller avfallsinsamlingsskyldighet.

Avvikelsebeslutens varaktighet

Tjänsteinnehavarbesluten om avvikelser görs för en viss tid. Tidsfristen överlåts för tjänsteinnehavarna att bestämma.

De principbeslut som fattas nu träder i kraft omgående efter beslutsfattandet oavsett besvärstid.

Beslutet påverkar kommunernas tidigare avvikelsebeslut först när de åter tas upp efter tidsfristen eller på grund av andra förändringar i fastigheten. Förnyelsen av avfallshanteringsbestämmelserna påverkar inte de principer som presenterats ovan.

Läs mer om principerna för avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna .

Avfallslagen och förordningarna

Avfallslagen och förordningarna finns tillgängliga på webbplatsen Avfallslagstiftningen  som upprätthålls av miljöministeriet.

Se de gällande avfallshanteringsbestämmelserna!