Category

Aktuell
Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 6.6.2023 Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av bioavfall och alternativen för avfallskärlens tömningsintervall. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen avfallshanteringen vid bostadsfastigheter i Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Itis, Miehikkälä, Vederlax, Pyttis, Lappträsk, Mäntyharju och Pertunmaa. De nya avfallshanteringsbestämmelserna jämte motiveringarna finns… Lue lisää De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023
Read More
Avfallstaxan från och med juli 2023 är under beredning hos Kymmene avfallsnämnd. Kymmene avfallsnämnds föreslagna avfallstaxa gäller avfallsavgifter som tas ut från invånarna i Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax. Tömningsavgifterna för slutavfallskärl gäller endast Itis, Kotka, Kouvola, Mäntyharju och Pyttis. Avfallstaxan grundar sig på motiveringsdelen och olika avfallsavgiftstabeller. För… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Utkast till avfallshanteringsbestämmelse: Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till egnahems- och parhus i tätorter under 2024–2026 De nya avfallshanteringsbestämmelserna är under beredning Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser uppdateras för att motsvara förändringarna som skett i avfallslagstiftningen och andra observerade ändringsbehov. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
I Kymmene avfallsnämnd pågår ändringen av avfallshanteringsbestämmelserna enligt 91 § i avfallslagen så att de motsvarar ändringarna i avfallslagstiftningen. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus samt avfallskärlens tömningsintervaller. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen invånarnas och kommunala fastigheters avfallshantering i städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt Itis, Lappträsk,… Lue lisää Kungörelse om avfallshanteringsbestämmelser under beredning
Read More
MEDDELANDE pdf,58kt Kymmene avfallsnämnd/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Anmäl kompostering till avfallshanteringsmyndigheten när du komposterar bioavfall från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också fritidsbostäder. Ingen anmälan görs om kompostering av trädgårdsavfall. Uppgifterna som begärs på komposteringsanmälningsblanketten grundar sig på avfallslagen och -förordningen. Med en komposteringsanmälan kan du också anmäla flera fastigheters gemensamma kompostbehållare. Anmälan ska göras senast 1.1.2023. Behandlingen av de inkomna anmälningarna… Lue lisää KOMPOSTERINGSANMÄLAN TILL AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN
Read More
Meddela oss om kompostering senast 1.1.2023 Blanketten för komposteringsanmälan har publicerats på Kymmene avfallsnämnds webbplats. Meddela avfallshanteringsmyndigheten om kompostering om du komposterar bioavfallet från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten omfattar även fritidsfastigheter och grundar sig på avfallslagstiftningen. Gör ingen anmälan om du bara komposterar trädgårdsavfall. Blanketten för komposteringsanmälan finns på Ärendehantering – Kymmene avfallsnämnd (kymenjatelautakunta.fi). Vi… Lue lisää Kouvola stad/Kymmene avfallsnämnd MEDDELANDE 5.7.2022
Read More
Lappträsk kommun ansöker om undantag från 14 och 15 § i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser gällande den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall. Med förpackningsavfall avses kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål. Kommunen ansöker om undantag för samtliga fastigheter med över fem bostäder inom kommunens område samt för de kommunala fastigheterna för förvaltning och servicefunktioner. Fastigheter med… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Meddelande om att ett ärende som gäller avfallstransportsystemet i Pyttis kommun är anhängigt Kymmene avfallsnämnd håller på att bereda ett förslag gällande avfallstransportsystemet i Pyttis kommun. På sina möten har Tekniska nämnden i Pyttis kommun den 26 maj 2020 (54 §) och Pyttis kommunstyrelse den 8 juni 2020 (106 §) beslutat att föreslå till Kymmene… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna. Ett förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangasavfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna från och med 1.1.2020 är under beredning hos Kymen jätelautakunta. Kymen jätelautakunta bör fastställa en mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna, emedan tariffen verkar som… Lue lisää Kymmenedalens avfallsnämnd informerar
Read More
1 2

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola