Jätehuollon ohjaus

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA

Jätelautakunnan toimialueen kunnat ovat yhdessä laatineet jätepoliittisen ohjelman, jolla ne asettavat yhteiset tavoitteet jätehuollon kehittämiselle vuoteen 2025 saakka. Yhteisellä jätepoliittisella ohjelmalla kunnat sitoutuvat edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäisemään jätteistä aiheutuvia haittoja.

Ohjelma koostuu kolmesta tavoitekokonaisuudesta. Ensimmäisessä osassa selkeytetään jätehuollon toimijoiden rooleja ja yhteistyön tekemisen tapoja. Toisessa osassa suunnitellaan jätteiden synnyn ehkäisyä ja ympäristötietoisuuden lisäämistä. Kolmannessa osassa tarkastellaan ympäristöystävällisen jätehuollon palvelujen kattavuutta ja jätteiden tehokasta hyödyntämistä.

Tämä jätepoliittinen ohjelma on alueen ensimmäinen. Se on laadittu kuntien nimittämässä jätepoliittisessa ohjausryhmässä, jossa oli mukana edustus jokaisesta kunnasta. Ohjausryhmä on kuullut asiantuntijoita, tehnyt kyselyjä sekä järjestänyt sidosryhmätilaisuuden, jossa ohjelmatyötä on esitelty. Kymen jätelautakunta on tarjonnut teknistä apua ohjelmatyöprosessiin.

Päätöksenteko jätepoliittisesta ohjelmasta kuuluu kunnille ja ohjelma on kuntien valtuustojen hyväksymä.

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO KYMENLAAKSOSSA

Kymen jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuoteen 2020 asti. Palvelutaso on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa.

Jätehuollon palvelutasossa on määritelty kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso koko Kymen jätelautakunnan toimialueella. Kukin jätelautakunnan alueen yhdeksästä kunnasta voi tehdä omasta jätehuollostaan vähimmäistasoa korkeamman.

Suurimman osan palveluista toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy. Osasta palveluita huolehtivat kunnat.

Katso jätehuollon palvelutaso vuosille 2023-2024 (pdf,436kt)

JÄTEHUOLLON SEURANTA

Jätelaki edellyttää, että Kymen jätelautakunta pitää jätteenkuljetusrekisteriä. Rekisterissä ovat kaikki vakituiset- ja vapaa-ajanasunnot sekä muut kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja esittää korjauksia. Rekisteriä käytetään sen seuraamiseen, että kaikki ovat liittyneet jätehuoltoon.

Lue Informointiasiakirja jätehuoltoviranomaisen rekisteristä (pdf,293kt)