Kymmene avfallsnämnd informerar

Utkast till avfallshanteringsbestämmelse:

Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till egnahems- och parhus i tätorter under 2024–2026

De nya avfallshanteringsbestämmelserna är under beredning

Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsbestämmelser uppdateras för att motsvara förändringarna som skett i avfallslagstiftningen och andra observerade ändringsbehov. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus samt avfallskärlens tömningsintervaller. Det föreslås att alternativen till avfallskärlens tömningsintervaller förtydligas och görs mer flexibla än tidigare. Dessutom föreslås även andra mindre ändringar i bestämmelserna.

Avfallshanteringsbestämmelserna gäller invånarnas och kommunala fastigheters avfallshantering i städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt Itis, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax kommuner.

Det föreslås att insamlingen av bioavfall utvidgas till alla tätorter

Den separata insamlingen av bioavfall i egnahems- och parhus i tätorter med över 10 000 invånare ska inledas nästa år i enlighet med avfallslagen. I utkastet till avfallshanteringsbestämmelser preciseras inledningstidpunkten för skyldigheten att samla in bioavfall. Skyldigheten träder i kraft 1.5.2024. Inom Kymmene avfallsnämnds område är dessa stora tätorter Kotka centralort och Fredrikshamn centralort samt Kouvola centralort, som även omfattar Kuusankoski och Voikkaa.

För att alla invånare ska behandlas jämlikt och för att öka återvinningen av avfall föreslås i utkastet till avfallshanteringsbestämmelserna att insamlingsskyldigheten även utvidgas till tätorter med färre än 10 000 invånare från och med 1.5.2026. De minsta tätorterna med under 300 invånare som har under 10 insamlingsskyldiga objekt samt glesbygdsområden skulle lämnas utanför insamlingsområdet, eftersom insamling från dessa områden inte längre är miljö- eller kostnadseffektivt. En lista över tätorter som inkluderas och utelämnas ur insamlingen finns i 48 § i bestämmelseutkastet.

En karta över tätorter med över 10 000 invånare finns på adressen taajamat.kymenlaaksonjate.fi. Kartor över mindre tätorter publiceras senare.

Transporten av bioavfall sköts av Kymenlaakson Jäte Oy, som i fortsättningen ansvarar för all transport av bioavfall från invånarnas och kommunernas fastigheter i enlighet med avfallslagen. Kymenlaakson Jäte Oy informerar dem som bor i egnahems- och parhus närmare om de tjänstealternativ som erbjuds i och med att dessa (bl.a. olika alternativ till transporttjänst, taxor, elektronisk ärendehanteringstjänst) fastställs. De som bor i egnahems- och parhus i tätorter har ännu tid att fundera på alternativen.

Kompostering är ett alternativ

Ett alternativ till att ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall är kompostering på fastigheten på egen hand. Det ska anmälas till Kymmene avfallsnämnd. Gör en komposteringsanmälan på adressen https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/arendehantering/ . Anmälan kan också göras på en pappersblankett, som finns på kommunernas bibliotek eller servicepunkter. Pappersblanketten kan också begäras av Kymmene avfallsnämnd.

Förra året fick Kymmene avfallsnämnd över 6 700 komposteringsanmälningar enligt avfallslagen. Anmälningar inkommer fortfarande kontinuerligt.

Du kan påverka

Kymmene avfallsnämnd beslutade under sitt möte i februari att lägga fram utkasten till avfallshanteringsbestämmelser och motivering för påseende. Utkasten kan ses på Kymmene avfallsnämnds webbplats www.kymenjatelautakunta.fi/sv/aktuellt under perioden 8–31.3.2023.

Invånarna och andra behöriga parter har möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Eventuella åsikter ska skickas skriftligt senast 31.3.2023 kl. 15.00 till adressen kymenjatelautakunta@kouvola.fi eller Kymmene avfallsnämnd, Kouvola stad, PB 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola.

Kymmene avfallsnämnd beslutar om avfallshanteringsbestämmelserna senare på våren och bestämmelserna träder i kraft under försommaren.

Mer information:

Katja Kangas, avfallshanteringschefen, tel. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi, www.kymenjatelautakunta.fi