Kymmene avfallsnämnd informerar

Meddelande om att ett ärende som gäller avfallstransportsystemet i Pyttis kommun är anhängigt

Kymmene avfallsnämnd håller på att bereda ett förslag gällande avfallstransportsystemet i Pyttis kommun.

På sina möten har Tekniska nämnden i Pyttis kommun den 26 maj 2020 (54 §) och Pyttis kommunstyrelse den 8 juni 2020 (106 §) beslutat att föreslå till Kymmene avfallsnämnd att Pyttis kommun ska övergå till kommunal avfallstransport den 1 juli 2023.

Ändringen skulle gälla restavfall och bioavfall samt förpackningsavfall, som kartongförpackningar och papp, små metallföremål, glasförpackningar och plastförpackningar. I förslaget föreslås ingen ändring av avfallstransportsystemet för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

För beredning av ärendet ges samtliga sakägare möjlighet att uttala sin åsikt om ärendet i enlighet med 41 § i förvaltningslagen och 38 § i avfallslagen. Skriftliga ställningstaganden ska ha inkommit till Kymmene avfallsnämnd senast den 6 november 2020 kl. 12.00 per post till Kymmene avfallsnämnd/Tekniikka- ja Ympäristötalo, PB 32, 45701 Kuusankoski eller via e-post till kymenjatelautakunta@kouvola.fi.

Ställningstagandena ska rubriceras ”Avfallstransportsystemet i Pyttis kommun”.

Producentsammanslutningar ombeds att lämna separata utlåtanden om huruvida de vill utnyttja sin företrädesrätt att ordna insamling av de återvinningsbara avfallsfraktioner som samlas in fastighetsvis.

Mer information lämnas av avfallshanteringschef Leena Rautiainen, tfn 02061 58143.

Kouvola den 9 oktober 2020                                       Kymmene avfallsnämnd